Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Информационен Посетителски център

Разкрит от Дирекция Природен парк „Сините камъни”с цел представяне на защитената територия, повишаване познанията на хората за стойността и значението на биоразнообразието, за разбиране проблемите по опазване на природната среда и подпомогане на посетителите в избора на туристически маршрути, програми и образователни дейности.

Разположен в началото на Хайдушката пътека, в близост до долна станция на пътническа въжена линия.
Експозицията дава най-обща представа за Природен парк „Сините камъни” – нежива природа, мъхове, лишеи, гъби, тревни, дървесни и храстови видове, консервационен статус на растителни и животински видове, разнообразието на фауната.
Информационния посетителски център предлага обширна информация за парка посредством беседи, разясняване условията за туризъм, предлаганите туристически и образователни маршрути, програми, продукти и пакети, организирани инициативи като изложби, състезания, детски шоу-програми.
В центъра могат да се закупят информационни материали, брошури, туристически указатели и книги, каталози и картички, туристически карти, видеокасети, CD, сувенири, както и да се направят резервации за настаняване в хотелите и почивни бази на територията на парка и Община Сливен.
В Информационно Посетителския център има печат за 100 национални туристически
За повече информация и контакти