Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Обща информация

Природен парк “Сините камъни” е една от най-красивите и романтични части в целия Източен Балкан.

Разположен е в Източна Стара планина и разделящите се от нея Стидовска и Гребенец планини между 42˚30΄ и 42˚50΄ северна ширина и между 26˚10΄ и 26˚30΄ източна дължина по Гринуич. Ограничава се от прохода Вратник, пролома на Луда Камчия; Маришки и Аврамовски проходи; Асеновска река; Областния център – гр. Сливен, намиращ се в дългото около 25 км Сливенско поле, което е отделено чрез р.Тунджа от Сърнена Средна гора.Обхваща площ 11380,1 ха. Обявен е 1980 г. и разширен 2002 г. с цел запазване съобществата от мизийски бук, на редките, застрашени и изчезващи видове от флората и фауната, както и техните местобитания.

Изградената шосейна мрежа на територията на парка, даваща възможност за връзка със Северна България, близостта до Черно море и наличието на ЖП линия и първокласен шосеен път София – Бургас подчертават средищното положение и важността му за любителите на природата и туристите.
Богато историческо и културно развитие има този красив балкански кът. В местността Хисарлъка са разкрити останки от римска крепост (ІІІ – ІV в. от н.е.) и тракийско заселище (ІІІ – V в.пр.н.е.) На десетки места личат зидове от градища и стражеви постове, създадени през годините на римското владичество и Средновековието По поречието на р.Манастирска има останки от един от 24-те манастири, строени през ХІІІ-ХІV век, известни като Сливенската малка Света гора.
Природен парк “Сините камъни” е известен и с природните забележителности – скалните феномени Халката, Кумините, Куклите, Ръкавичката, Калоянови кули и др., пещерите Змееви дупки, Бъчвата, Футула, Хайдушка, Песченик, изворите Кушбунар, Белите извори и т.н., с разнообразните ландшафти – горски, ливаден, аквален… и не на последно място с масива Сините камъни – най-голямото находище от пермски и отчасти долнотриаски кварц-порфирни скали на Балкански полуостров, вписан в Corine сайт, като масив с Европейско значение.
Релефът е силно пресечен, планински. Най-ниската точка е 290м н.в., а най-високата – вр.Българка – 1181м (най-високия в Източна Стара планина). Разликата в надморската височина, пресеченият характер на терена са причина за разнообразието на релефа. Северните склонове са стръмни, мъчно проходими, обрасли с букови гори, а тези с южна компонента – прорязани от долове, вирове, водопади. Отвесните скали са чудесно място за любители на силни усещания, за тези, които обичат да се катерят. Разкриват се и великолепни гледки, даващи възможност за наслада и извисеност на духа. От местността Прозореца може да се надникне към Котленската планина, Дунавската равнина и Лудогорието. От вр.Кулата и Слънчева поляна се вижда целия град, а далече на юг се долавят контурите на Странджа и Манастирските възвишения.
В пределите на парка може да се открие и друго неизмеримо богатство – растителния и животински свят, обусловени от специфичните климатични и теренни условия. Преобладават мизийския бук, обикновеният габър, зимният и космат дъб, церът, яворът, леската. Срещат се риган, здравец, мащерка, жълт кантарион, кисел трън и скрипка, а от 77-те вида с национална и международна защита – урумово лале, давидов мразовец, шлемовиден салеп, халерово котенце, горска съсънка и т.н.
От представителите на фауната са застъпени лисици, зайци, сърни, диви свине, язовци, благороден елен, кримски и степен гущер, дневно пауново око. Но най-атрактивни и с най-голямо природозащитно значение са скалния орел, кръстатият орел, египетският (малък) лешояд, белоопашатият мишелов, големият ястреб, соколът скитник и т.н.

Сините камъни са отлична предпоставка за ски, делтапланеризъм, състезания по ориентиране, алпинизъм. Предлаганите в Информационно посетителския център на Природен парк “Сините камъни” туристически маршрути и програми дават възможност за провеждане на национални и международни прояви, за почивка и отдих сред тишината и спокойствието на гори и поляни, край кристалните гори и причудливите скали.