Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Кои сме ние?

Служители на ДПП „Сините камъни”

Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” е специализирано териториално поделение на Изпълнителна Агенция по Горите. Тя е изградена в съответствие с чл. 52, т. 2 от Закона за защитените територии и въз основа на чл. 22, ал. 2 от Закона за горите.
За изпълнение на функциите си Дирекцията на Природен парк “Сините камъни” разполага 10 служителя. Организационно-административната структура е двустепенна: директор и пряко подчинени на него експерти и главни специалисти по изпълнение на задачите, определени с Правилника за устройството, функциите и дейността на ДПП.

 

Директор:

инж. Ирина Петрова

Образование: Магистър по „Горско стопанство”

тел. за връзка: +359 88 485 3858

разгледайте пълнa автобиография

 

Старши счетоводител:

Жанета Стойчева

Образование: Магистър по „Стопанско управление”

разгледайте пълнa автобиография

 

Главен експерт „Управление на горски екосистеми и охрана на труда”:

инж. Дамян Дохчев

Образование: Магистър по „Горско стопанство”

разгледайте пълнa автобиография

 

Главен експерт „Биоразнообразие и природозащитна консервационна дейност”: Красимир Цуцов

Образование: Магистър по „Екология и опазване на околната среда”

разгледайте пълнa автобиография

 

Старши експерт „Информационен посетителски център – Природозащитен туристически център „Сините камъни” , Образователни програми, туризъм, човешки ресурси, връзки с обществеността”:

Мариана Симеонова

Образование: бакалавър по „Екоикономика”

разгледайте пълнa автобиография

 

Главен специалист “Връзки с обществеността, ЧР, деловодител и касиер”:

Милена Михова

 

Младши експерт „МЕИС, ръководител ИПЦ и ОП”:

Радомира Величкова

Образование: бакалавър по „Екология и опазване на околната среда”

разгледайте пълнa автобиография

 

Старши специалист „Горски инспектор”:

Хюсеин Хюсеинов

Образование: Средно „Горско стопанство и дърводобив”

разгледайте пълнa автобиография

 

Старши специалист „Горски инспектор”:

Теодор Марков

Образование: Средно „Горско и ловно стопанство”

разгледайте пълнa автобиография

 

Технически изпълнител:

Илиян Стоев

 

 

Комитетът по опазване на природната среда при Министерски съвет издава Заповед № 893 от 28 ноември 1980 г., допълнена със Заповед № 410 от 7 май 1982 г., с които върху площ 7094,1 ха обособява Народен парк “Сините камъни”

Комитетът по горите към МС на РБ със Заповед № 64/15.02.1996 г. на основание чл.10 от Закона за горите, чл.1 от Правилника за прилагане Закона за горите, чл.2 от Закона за защита на природата, чл. 31 от Правилника за прилагане Закона за защита на природата и ПМС 35/1991 г. образува Управление на Народен парк “Сините камъни” със седалище гр. Сливен, чийто предмет на дейност е: провеждане държавната политика по координация, методическо ръководство и контрол по изпълнение на паркоустройствения проект, научни, образователни и пропагандни дейности, мероприятия по опазване и възстановяване на природата, биологичното и ландшафтно разнообразие и организация на туризма и рекреацията на територията на Народен Парк “Сините камъни”, включена в Държавния горски фонд.

Със Заповед № 197/17.07.98 г. на основание чл.22, ал.2, 3 от Закона за горите, чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за горите Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа – Национално управление по горите преобразуват Управление на Народен парк “Сините камъни” в Дирекция на Народен парк “Сините камъни”, считано от 15.07.1998 г.

Предметът на дейност:
- организира извършването на мероприятия по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие
- провежда образователни, интерпретационни, популяризаторски, консул-тантски и рекламни дейности
- изгражда и поддържа парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията
- организира и участва в реализацията на туристически и рекреационни дейности
- осъществява научни и научно-приложни дейности на територията на парка
- създава и поддържа база данни, събира и разпространява информация за парка и прилежащите територии.

На 5 август 2002 г. територията на Природен парк “Сините камъни” е увеличена на 11380,1 ха със Заповед № РД – 763 на Министерството на околната среда и водите.

Със Заповед № 46/10.01.2003 г. на основание чл.52, ал.2 и 3 от Закона за Защитените територии, чл.22, ал.2, 3 от Закона за горите, чл. 28, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за горите Министерството на земеделието и горите – Национално управление по горите преобразува Дирекция на Народен парк “Сините камъни” в Дирекция на Природен парк “Сините камъни”, считано от 01.02.2003 г.

 Предмет на дейност

Планира, финансира и организира

  • специализирани научни изследвания в областта на биоразнообразието
  • провеждане на поддържащи или възстановителни мероприятия за растителни и животински видове или техни хабитати
  • провеждане на образователни програми с местното население и посетителите на парка
  • изграждане и функциониране на системата от посетителски и информационни центрове
  • разработване и издаване на информационни, рекламни, сувенирни и други популярни материали за парка
  • изграждане и поддържане на туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и рекреацията
  • опазване на културното и историческо наследство
Координира дейности предвидени в Плана за управление, както и други инициативи и проекти, които се осъществяват от други местни органи и обществени организации, свързани с регионалното развитие, развитие на туризма, устойчиво ползване на ресурсите, опазване и възстановяване на биоразнообразието
Осъществява мониторинг върху:

  • състоянието на приоритетните типове природни хабитати, растителни и животински съобщества, популации на защитените, редките, застрашените и ендемични представители на флората и фауната
  • туризма в границите на парка
  • въздействието на различните видове природни и антропогенни фактори върху биоразнообразието
Контролира
- спазването на режимите и ограниченията в парка, произтичащи от нормативните документи и плана за управление
- устойчивото ползване на природните ресурси съгласно съответните устройствени планове и проекта
- туристически дейности в границите на парка
Поддържа база данни за състоянието на биоразнообразието, природните ресурси, за рекреационните и туристически обекти, както и културно-историческите обекти на територията на парка и прилежащите региони
Търси възможности за допълнително финансиране на предвидените в Плана за управление дейности чрез регионални, национални и международни финансиращи институции.