Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Книги

Соколоподобни, совоподобни, бозайници.

Автори: инж. Емилия Боева, Миглена Георгиева
Издание: 2006г.
Обем: 204 стр.
Цена: 5,10 лв.
Със снимки и описания са представени 34 вида грабливи птици и 42 вида бозайници.
Книгата е фотографски определител – богато илюстрирана, включва схеми, снимки, фигури.

Дървета, храсти и полухрасти

Автори: Миглена Георгиева, инж. Дамян Дохчев
Издание: 2008 г.
Обем: 144 стр.
Цена: 4,80 лв.
Нстоящият определител обхваща част от дендрофлората на Природен парк “Сините камъни”. В
него са включени видове дървета и храсти, установени от проучванията на колектив на “Агролеспроект” – ЕООД, София, ландшафтната таксация на Парка и теренни проучвания.
Със снимки и описания са представени 92 вида.

Манастири, крепости, аязми – обичаи и легенди

Автори: Емилия Боева, Мери Радева
Издание: 2000 г.
Обем: 126 стр.
Цена: 5,00 лв К
нигата е двуезична – във втората половина е поместен английският превод на текста. С богат илюстративен материал – схеми, снимки на археологични находки и на местности в Парка, архивни снимки на Сливен и околностите, са представени някогашни крепости, църкви и манастири; очертани са трасетата на древните пътища, минавали през територията на Парка, представено е богатото историческо минало на този кът от България.

Дивна, вълшебна синя планина


Автор: Емилия Боева
Издание: 2003 г.
Обем: 120 стр.
Цена: 6,00 лв.
Пълно представяне на Природен парк “Сините камъни”. Няколко думи от увода, които прекрасно описват съдържанието: “… В книгата се дава кратко физикогеографско описание. Отделено е място на древната и най-новата история на “Сините камъни”, на флората и фауната, на скалните феномени и пещерите, на легендите и песните, на метеорологичните прогнози на сливналии. Описани са туристически маршрути и специализирани пътеки. Предлагат се информационно-образователни услуги, съвети на специалистите. Съобщават се възможности за ползване на хижи и хотели, ресторанти, авто и жп-транспорт.”

Фотографски определител на защитените растителни видове


Автори: Мими Вълкова, Нели Грозева, Юлиян Маринов
Издание: 2005 г.
Обем: 88 стр.
Цен:а 5,00 лв.
В книгата са представени със снимки и текст 72 вида редки и защитени растения, които се срещат в Природен парк “Сините камъни”. Голяма част от тях – поради декоративните си качества, са обект на засилен интерес от страна на туристите. В началото на книгата е поместен Ключ за определяне на семействата, а в края – показалец на българските и латинските наименования на включените видове растения.

Биологичното разнообразие в Природен парк "Сините камъни"


Автори: М. Стоева, Г. Стойчев, Р. Младенов, Н. Грозева, К. Стоева-Христова, К. Величкова, М. Георгиева, М. Вълкова
Издание: Под общата редакция на Милка Стоева 2004 г.
Цена: 5,00 лв.
“Сборникът включва докладите на авторския колектив, проучил флористичното, растително и хабитатно разнообразие в Парка, във връзка с подготовката на План за управление на Природен парк “Сините камъни”. В него е отразена събраната, обобщена и анализирана информация за биоразнообразието, посочват се факторите с негативно въздействие и се правят препоръки за по-ефективното му опазване.

Гъбите - как да ги познаем

Автор: Емилия Боева
Издание: 2002 г.
Обем: 158 стр.
Цена: 3,00 лв.
Със снимков и текстов материал са представени 56 вида висши гъби, срещащи се на територията на Природния парк. Книгата е ценно помагало при определянето на гъбите в природата. Във встъпителната част е отредено място на устройството и систематиката на гъбите, представени са някои симптоми на отравянето с гъби, както и златни правила при събирането им. Азбучният показалец на българските и латинските имена на гъбите в края на книгата улеснява работата с текста и снимките.

Книга за природата


Автори: Е. Боева, М. Иванова, Р. Андонова
Издание: 1999 г.
Обем: 20 стр.
Цена:1,50 лв.
Книгата е ценно помагало при запознаването на детската аудитория с Природен парк “Сините камъни”. Популярно и занимателно са представени растителния и животинския свят, някои скални феномени и народни метеорологични наблюдения, свързани с местности в Парка. Включените ребуси и кръстословици също са с природонаучна тематика.

Указател на туриста


Автор: инж. Емилия Боева 2005 г.
Цена: 3,00 лв.
В началото на книгата е поместено кратко представяне на Природен парк “Сините камъни”, както и интересни за посещения туристически обекти в град Сливен.
Подробно описани са 16 маршрута с различна насоченост на територията на Парка.
През 2006 г. е издаден превод на книгата на английски език – “Tourist guide”.

Хайдушки Балкан


Автор: Емилия Боева
Издание: 2006 г.
Обем: 64 стр.
Цена: 4,50 лв.
Богато илюстрирана със съвременни и архивни снимки, книгата може условно да се раздели на четири части. В първата и втората част са представени местности и маршрути на територията на днешния Природен парк, които в миналото са били свързани с хайдушкото движение. В третата част – Спомен за славни войводи, са представени по-подробно някои от тай-известните сливенски войводи, активно участвали в национално-освободителните борби. Във финалната част са публикувани няколко варианта на хайдушки закони и клетви (известни от различни хайдушки чети), както и кратък речник на използваните в книгата редки и архаични думи. Книгата е издадена и в превод на английски език.