Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

01.08.2023
На 1-ви август стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд -символа на българската природозащита в България и на Балканския полуостров.

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Благодарни сме на правителствата на Естремадура и Андалусия, Испания, които ще предоставят като непарична помощ черния лешояд за освобождаване в България!
Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от VCF, които координират EEP (Европейска програма за защитени видове) за брадати лешояди.

Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брадатите лешояди в България и на Балканите и да завърши реинтродукцията на черения лешояд в България като гнездящ вид. А в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите там.

За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи и в много други ключови направления:
Дейности за подобряване на условията за гнездене:
- Поставяне на изкуствени платформи за загнездене на черен лешояд
- Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план
Подобряване на хранителната база:
- Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство,
- Реинтродукция на дивата коза в ПП „Сините камъни“
- Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.
Намаляване на заплахите:
- Обезопасяване на опасни електричести стълбове за намаляване смъртността от токови удари,
- Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитетета на отговорните национални институции и други.
Проследяване резултата от реинтродукциите:
- Маркиране и проследяване със сателитни предаватели,
- Създаване на ефективна мрежа от местни подръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.
Популяризиране и трансфер на опит:
- Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния,
- Образователни дейности с учащи,
- Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях
- Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.

Продължителност на проекта е 7 години (август 2023–юли 2030 г.) Бюджетът е: 5 173 446.71 EUR, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 085.05 EUR.

Още при създаването си, една от целите, които Зелени Балкани си поставя е реинтродукцията на брадатия лешояд в България. Със съвместните усилия на всички участващи партньори тази мечта е на път да се сбъдне!

Повече за проекта:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43252405/101113869/LIFE2027

https://vultureslife.greenbalkans.org/

logo_project_bg
BeardedVult_small

BeardedVulture_smallBlackVulture_small cheren (2) BeardedVulture_small