Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Харта на клиента

Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” осъществява държавната политика за управление на защитената територия Природен парк „Сините камъни”. Дейностите, свързани с управлението, се основават на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” предлага на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандартите за административно обслужване. С развитието на Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” ние ще допълваме и коригираме Хартата, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Преди да изготвим Хартата, събрахме информация относно начина, по който да предоставяме услугите се. Разбрахме, че клиентите искат:

 • Да бъдат обслужвани бързи и ефикасно;
 • Да получават лесен достъп до информация;
 • Експертите в Дирекцията да са добре осведомени и отзивчиви;
 • Атмосферата в работните помещения да бъде приятна.

Основните цели, които си поставяме, са:

 • Подобряване степента на достъп до услуги и подробно информиране на клиентите за правата им и за видовете административни услуги, които могат да получат;
 • Високо качество на предоставяните услуги и съкращаване на времето за получаването им;
 • Постигане на прозрачност и отзивчивост, както и осигуряване на възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;
 • Насърчаване на клиентите да изказват мнението си за получаваните от тях услуги.
 • Желанието на администрацията на парка е да предостави възможно най-доброто обслужване на всеки, който се нуждае от помощта й. Тя ще възприема препоръките, свързани с подобряване качеството на обслужване на клиентите.

Отговорностите ни към клиентите са:

 • Професионализъм и уважение;
 • Предоставяне на ясна, разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства;
 • Съобразяване с мненията и препоръките към качеството на административното обслужване.

От клиентите очакваме да получим:

 • Уважение и толерантност;
 • Внимание и любезно отношение към другите клиенти;
 • Спазване на уговорените със служителите срещи;
 • Предоставяне на допълнителна информация, ако е необходимо;
 • Навременно уведомяване за промени в обстоятелствата (ако настъпят такива), свързани с иск за административна услуга;
 • Предоставяне на пълна и точна информация.

Общи отговорности:

Можем да си помогнем за изграждането на приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

Можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на Дирекцията на Природен парк „Сините камъни”: 8800  гр. Сливен,  площад “Александър Стамболийски” 1, сграда “Печ”, етаж 5.
 • като се свържете с нас на следните телефони: 044 /624 632 и 044/662 961;
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Обедната почивка на служителите е от 12:00 до 12:30 часа;
 • подробности за извършваните от нас административни услуги можете да намерите на Интернет адрес: www.dppsk.org

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари като:

 • се обадите по телефона, или изпратите Вашето писмо на факс № 044/662 961;
 • изпратите Вашето писмо на адрес: 8800  гр. Сливен,  площад “Александър Стамболийски” 1, сграда “Печ”, етаж 5, до Директора на Природен парк „Сините камъни”;
 • дойдете лично в офиса на Дирекцията на парка;
 • изпратите писмо по електронната поща на адрес: dppsinite_kamani@nug.bg

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна – изпратете Ваш сигнал на адреса на Дирекцията на парка до Директора. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 30 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари, сигнали и оплаквания, за да можем за анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

 • Административно-процесуален кодекс
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за администрацията
 • Закон за защитените територии
 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за водите
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Закон за държавния служител
 • Закон за защита на класифицирана информация
 • Закон за защита на личните данни
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за горите
 • Закон за лова и опазване на дивеча
 • План за управление на Природен парк „Сините камъни”
 • Правилник за дейността на ДПП

От своя страна, ние се ангажираме да се съобразяваме с Вашите права, посочени в цитираните документи. За постигането на добри резултати, очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

1. Консултации на планове, проекти и програми на физически и юридически лица, свързани с Природен парк „Сините камъни”.

2. Предоставяне на извадки или данни от Плана за управление на Природен парк „Сините камъни”, или от лесоустройствени проекти, съгласно следната нормативна уредба: Чл.2, т. 4 от Постановление № 266 /03.12.1998 т. за приемане на тарифни такси, които се внасят в бюджета на МЗГ.

 • За да получите желаната услуга, Вие трябва да подадете заявление
 • За извършената услуга Вие трябва да заплатите такса от 4,00 лв в брой.
 • В срок от 7 дни ние ще Ви предоставим услугата.
 • Извлечението ще получите от служител на ДПП.
 • Ако в посочения срок не получите извлечението, Вие можете да подадете оплакване до Директора на ДПП.

3. Предоставяне на картна информация от ГИС (географска информационна система) на Природен парк „Сините камъни”, съгласно следната нормативна уредба: Чл. 2, т. 3 от Постановление № 266 /03.12.1998 т. за приемане на тарифни такси, които се внасят в бюджета на МЗГ.

 • За да получите желаната услуга, Вие трябва да подадете заявление.
 • За извършената услуга Вие трябва да заплатите такса от 5,00 лв в брой.
 • В срок от 7 дни ние ще Ви предоставим услугата.
 • Извлечението ще получите от служител на ДПП.
 • Ако в посочения срок не получите извлечението, Вие можете да подадете оплакване до Директора на ДПП.
 • Съгласуване на инвестиционни предложения, проекти, планове и програми за гори, земи и водни площи, собственост на физически и юридически лица.

Обновена харта на клента: Харта на клиента