Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Харта на клиента

Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” осъществява държавната политика за управление на защитената територия Природен парк „Сините камъни”. Дейностите, свързани с управлението, се основават на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” предлага на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандартите за административно обслужване. С развитието на Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” ние ще допълваме и коригираме Хартата, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Обновена харта на клента: Харта на клиента_нова 2024

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДПП „СИНИТЕ КАМЪНИ” - Вътрешни правила_административно обслужване