Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Предстоящи

Дек
23

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ за 2012г., 2013г. и 2014г. ПО ДОГОВОР № ОПОС-2-6/24.02.2012 с предмет: „Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni“, по проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от ОПОС 2007-2014, ос 3 – Опазване на биологичното разнообразие

  Целта на договора е да се подпомогне Дирекцията на Природен...
Ное
25

Проведени научни форуми, семинари и научни публикации, в които са представени данни за целеви видове от Дейност 8 „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на включените в дейност 5 и 6 целеви видове “ на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

В изпълнение на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. между Тракийски университет...
Окт
25

Резултати и мерки от извършените проучвания за 2014 г. от изпълнителите по Дейност 2 “Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa urumoffii Hayek“ на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”

Дейност 2 „Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa...
Сеп
23

Дейност 10 с предмет: „Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni“, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 10 по Договор No ОПОС – 2 - 6/24.02.2012 с предмет:...
Сеп
08

Дейност 9 „Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени видове растения включени в дейности 2, 5 и 6 “ на Договор № ОПОС2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност  9 „Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени...
Сеп
01

Дейност 8 „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на включените в дейност 5 и 6 целеви видове “ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност  8    „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на  включените в дейност...
Авг
15

Дейност 6 „Издирване популации на 8 ендемични и консервационно значими вида, съобщавани за паркова територия и неоткривани в последните 30 години“ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”", по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност  6  „Издирване популации на 8  ендемични  и консервационно  значими вида,...
Авг
8

Дейност 5 „Допълване на информацията за съвременното разпространение и състояние на 14 вида висши растения, регистрирани с по една или две малочислени популации“ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”", по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 5 „Допълване на информацията за съвременното разпространение и състояние на ...