Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Предстоящи

Дек
23

Резултати от извършената работа за 2014 г. по Дейност 9„Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени видове растения, включени в дейности 2, 5 и 6 “ на Договор № ОПОС 2-36 / 24. 07. 2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”

Всички ex-situ дейности по опазване на включените в Дейност 2, Дейност...