Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, РДГ-Сливен и Община Сливенобявяватконкурсзакъсразказ и стихотворениена тема “Гората е живот и споделенаотговорност”

 

                          

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, ДПП „Сините камъни“,  Регионална дирекция по горите – Сливен и Община Сливенобявяват конкурс за учениците в Община Сливен поповодСедмицатанагората 2024 г. Темата, върху която децата ще могат да творят е:

“Гората е живот и споделенаотговорност”.

Учениците могат да участват както с творба под формата на къс разказ, така и със стихотворение.

Ето и условията:

1. Конкурсътсепровежда в двекатегории–I-IVклас и V-VIIклас, катоучастницитемогатдакандидатстват с ЕДНА непубликуванатворба – къс разказ или стихотворение.

2. Заглавиетонатворбите е поизборнаучастниците, a съдържаниетотрябвадаотговарянатематанаконкурса.

3. Участницимогатдабъдатученици от началните и основните училища в Община Сливен.

4. Изпратенитетворбиданенадвишават3печатнистраници.

5. Творбата задължително трябва да бъде придружена от следните данни за участника: три имена, клас, училище и телефон за връзка.

6. Въввсякаеднаоткатегориитещесеприсъждатпотринагради – първо, второ, третомясто.

7. Адресзаполучаваненатворбите: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ 1Б, ДПП „Сините камъни“, както и на e-mail: dppsinite_kamani@abv.bg

8. Срокзаизпращаненатворбите: 23 март 2024 г.

Победителитещебъдатобявенипрез първатаседмицанам.април 2024 г.

Poster-konkurs-SG24

 

0 Коментара

Остави отговор