Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Законодателство

Закони

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Описание: Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30
Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от
27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105
от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от
10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ.
бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ.
бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от
9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.32 от
28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16
Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46
от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни
2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13
Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 15
Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември
2014г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.96 от 9
Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и
доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември
2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември
2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от
26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8
Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21
от 13 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ЗАКОН за рибарството и аквакултурите

Описание: Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от
1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.,
бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от
1.01.2007 г., изм., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 43 от
29.04.2008 г., изм., бр. 71 от 12.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) – изм., бр. 32 от
28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от
16.10.2009 г., бр. 61 от 6.08.2010 г., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила
от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от
1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 59 от 3.08.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр.
102 от 21.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от
20.12.2013 г., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп., бр. 102 от
29.12.2015 г., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017
г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.,
бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила
от 23.02.2018 г., изм., бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. и доп., бр. 55 от 3.07.2018 г.
Сборник закони – АПИС, кн. 5/2001 г., стр. 300
Библиотека закони – АПИС, т. 5, р. 4, № 510

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

Описание: Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и
доп. ДВ. бр.109 от20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от13 Май 2014г., изм. ДВ.
бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от
13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. ДВ. бр.43 от7
Юни 2016г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27
Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври
2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г.,
изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18
Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли
2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари
2020г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г.
Проект: 202-01-36/28.06.2012 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Описание: Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29
Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25
Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16
Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9
Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89
от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ.
бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.,
изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли
2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22
Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от
19 Септември 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за горите

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Описание: Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за лечебните растения

Описание: Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.,
бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп., бр. 94 от
16.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., доп.,
бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г.,
в сила от 26.11.2012 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от
28.11.2014 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.
Сборник закони – АПИС, кн. 5/2000 г., стр. 135; кн. 4/2002 г., стр. 80
Библиотека закони – АПИС, т. 5, р. 4, № 515

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за защитените територии

Описание: ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. доп. ДВ бр. 98 от ’99 г., изм. доп. ДВ бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 23, изм. бр. 77 и бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 28, изм. доп. ДВ бр. 94/2005 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за биологичното разнообразие

Описание: Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за лечебните растения

Описание: Обн. ДВ бр. 29 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 23/2002 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за горите

Описание: Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г.; изм. и доп., бр. 79/98 г.; доп., бр. 133/98 г.; доп., бр. 26/99 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 79 от 2002 г., бр. 99 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 16 и бр. 107/.2003 г., изм. доп. бр. 72, изм. ДВ бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 29, бр. 30, бр. 34, бр. 36, бр. 82, доп. ДВ бр. 102/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за рибарството и аквакултурите

Описание: Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.; изм., бр. 88, изм. и доп., бр. 94, изм. ДВ бр. 105/2005 г. – в сила от 01.01.2006 г., изм. доп. бр. 82, ДВ бр. 96 и ДВ бр. 108/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за туризма

Описание: В сила от 01.10.2002 г.
Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за опазване на околната среда

Описание: Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Международно законодателство

ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/еио от 2 април 1979

Описание: ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/еио от 2 април 1979 за опазването на дивите птици

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

КОНВЕНИЯ по влажните зони с международно значение

Описание: КОНВЕНИЯ по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици
Утвърдена с Решение № 389 на Министерския съвет от 18.11.1974 г. Обн., ДВ, бр. 56 от 10.07.1992 г., в сила за България от 24.01.1976 г. изменена с Протокол от 3.12.1982 г., в сила за България от 27.02.1986 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Конвения по международна търговия със застрашени видове

Описание: Конвения по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

НАТУРА 2000

Описание: Кратко описание на програмата на ЕС НАТУРА 2000 и нейното прилагане в Република България.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

КОДЕФФПМ

Описание: КОНВЕНЦИЯ за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Приложение I към КОДЕФФПМ

Описание: Приложение I към Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания”
Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Правилници

Национален стратегически план за развитие на селските райони

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Национална стратегия заустойчиво развитие на горския сектор в българия, 2006 – 2015

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Правилник за прилагане на Закона за горите

Описание: Приет с ПМС № 80 от 6.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 41 от 10.04.1998 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., попр.,бр. 79 от 16.08.2002 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., бр. 48 от 23.05.2003 г., в сила от 23.05.2003 г., изм. и доп., бр.101 от 18.11.2003 г., изм., бр. 39 от 12.05.2004 г., изм. и доп., бр. 98 от 6.12.2005 г. кн. 5/98 г., стр. 348; кн. 8/2002 г., стр. 212; кн. 12/2003 г., стр. 104; кн. 6/2004 г., стр. 260 т. 5, р. 4, № 461

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Описание: Приет с ПМС № 151 от 13.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от 29.06.2001 г.; изм. с Решение № 3722 от 15.04.2002 г. на ВАС на РБ – бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 41 от 8.05.2003 г., бр. 101 от 18.11.2003 г.; изм. с Решение № 654 от 28.01.2004 г. на ВАС на РБ – бр. 10 от 6.02.2004 г., в сила от 6.02.2004 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ПУФДДПП

Описание: Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Стратегически план за развитие на горския сектор

Описание: Стратегически план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Инструкции

Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Дирекция Природен парк “Сините камъни”

Инструкция

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “СИНИТЕ КАМЪНИ”

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ

ЗАПОВЕДИ

Заповед No.РД-893 от 28.11.1980 г., бр. 11 от 981 на Държавен вестник

Промяна в площта – увеличаване със Заповед No.РД-410 от 07.05.1982 г., бр. 43 от 1982 на Държавен вестник

Прекатегоризация със Заповед No.РД-351 от 14.07.2000 г., бр. 66 от 2000 на Държавен вестник

Промяна в площта – увеличаване със Заповед No.РД-763 от 05.08.2002 г., бр. 86 от 2002 на Държавен вестник

Заповед от 46 от 10.01.2003 г.

Заповед No.РД-16 от 17.01.2011 г., бр. 13 от 2011 на Държавен вестник