Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Законодателство

Закони

Закон за защитените територии

Описание: ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. доп. ДВ бр. 98 от ’99 г., изм. доп. ДВ бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 23, изм. бр. 77 и бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 28, изм. доп. ДВ бр. 94/2005 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за биологичното разнообразие

Описание: Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за лечебните растения

Описание: Обн. ДВ бр. 29 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 23/2002 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за горите

Описание: Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г.; изм. и доп., бр. 79/98 г.; доп., бр. 133/98 г.; доп., бр. 26/99 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 79 от 2002 г., бр. 99 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 16 и бр. 107/.2003 г., изм. доп. бр. 72, изм. ДВ бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 29, бр. 30, бр. 34, бр. 36, бр. 82, доп. ДВ бр. 102/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за рибарството и аквакултурите

Описание: Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.; изм., бр. 88, изм. и доп., бр. 94, изм. ДВ бр. 105/2005 г. – в сила от 01.01.2006 г., изм. доп. бр. 82, ДВ бр. 96 и ДВ бр. 108/2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за туризма

Описание: В сила от 01.10.2002 г.
Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Закон за опазване на околната среда

Описание: Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Международно законодателство

ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/еио от 2 април 1979

Описание: ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/еио от 2 април 1979 за опазването на дивите птици

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

КОНВЕНИЯ по влажните зони с международно значение

Описание: КОНВЕНИЯ по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици
Утвърдена с Решение № 389 на Министерския съвет от 18.11.1974 г. Обн., ДВ, бр. 56 от 10.07.1992 г., в сила за България от 24.01.1976 г. изменена с Протокол от 3.12.1982 г., в сила за България от 27.02.1986 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Конвения по международна търговия със застрашени видове

Описание: Конвения по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

НАТУРА 2000

Описание: Кратко описание на програмата на ЕС НАТУРА 2000 и нейното прилагане в Република България.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

КОДЕФФПМ

Описание: КОНВЕНЦИЯ за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Приложение I към КОДЕФФПМ

Описание: Приложение I към Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания”
Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Правилници

Национален стратегически план за развитие на селските райони

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Национална стратегия заустойчиво развитие на горския сектор в българия, 2006 – 2015

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Правилник за прилагане на Закона за горите

Описание: Приет с ПМС № 80 от 6.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 41 от 10.04.1998 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., попр.,бр. 79 от 16.08.2002 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., бр. 48 от 23.05.2003 г., в сила от 23.05.2003 г., изм. и доп., бр.101 от 18.11.2003 г., изм., бр. 39 от 12.05.2004 г., изм. и доп., бр. 98 от 6.12.2005 г. кн. 5/98 г., стр. 348; кн. 8/2002 г., стр. 212; кн. 12/2003 г., стр. 104; кн. 6/2004 г., стр. 260 т. 5, р. 4, № 461

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

Описание: Приет с ПМС № 151 от 13.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от 29.06.2001 г.; изм. с Решение № 3722 от 15.04.2002 г. на ВАС на РБ – бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; изм. и доп., бр. 41 от 8.05.2003 г., бр. 101 от 18.11.2003 г.; изм. с Решение № 654 от 28.01.2004 г. на ВАС на РБ – бр. 10 от 6.02.2004 г., в сила от 6.02.2004 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

ПУФДДПП

Описание: Правилник за устройството, функциите и дейността на дирекциите на природните паркове към националното управление по горите.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Стратегически план за развитие на горския сектор

Описание: Стратегически план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г.

Дирекция Природен парк „Сини Камъни” предоставя настоящия документ изключително и най-вече с информационна цел. Дирекция Природен парк „Сини Камъни” – Сливен не носи отговороност, ако междувременно предоставяната информация е притърпяла законодателни, фактологически и/или други промени.

Изтеглете документа

Инструкции

Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в регистрите и базите данни, поддържани от Дирекция Природен парк “Сините камъни”

Инструкция