Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Рекордни числености на лешояди в ПП “Сините Камъни”

Рекордни числености на лешояди в ПП “Сините Камъни”
             
     Близо 110 лешояди от трите вида, срещащи се в България се хранят в момента на площадката за подхранване в местността Каракютюк. Това е резултат от системната работа на парковата дирекция, екипът на Зелени Балкани и Фонда за дивата флора и фауна за завръщане на лешоядите, довела до възстановяването на белоглавия лешояд и картала в Източна Стара Планина и Парка. Освен тях  е наблюдаван и редкия екипетски лешояд, черна каня, скален орел.
Подхранванията на площадката се осъществяват редовно, като част от Плана за възстановяване на лешоядите. В резултат от съвместните усилия на държавните институции и гражданските организации, на територията на парка вече гнездят 2 – 4 двойки белоглави лешояди и  една двойка черни лешояди /картали/.

Допълнителна информация

 
             Изминаха вече 15 години откакто започнаха първите дейности за опазване на лешоядите в територията на ПП „Сините камъни“. През този период Дирекция на парка съвместно със Зелени Балкани работи по различни проекти за опазване и възстановяване на лешоядите.
               От 2009 г. започна да функционира адаптационната волиера за повторно въвеждане в природата на белоглави лешояди и площадка за подхранване в местност “Каракютюк”. Тук бяха освободени първите белоглави лешояди, като от 2021 г. този вид вече гнезди в парка и увеличава своята численост. През 2024 г. вече има една  гнездяща двойка черни лешояди на парка територия на ПП “Сините камъни”.
            Състоянието на основните хранителни ресурси (домашни и диви чифтокопитни животни) за некрофагните видове птици в ПП „Сините камъни” и в страната като цяло е незадоволително.
      Индустриализацията и интензификацията в животновъдството е довела до тази негативна тенденция в Европа. На практика, поради постоянно нарастващото население, отглеждането на животни се е повишило в пъти (в сравнение с началото на миналия век). Този хранителен ресурс обаче е станал недостъпен за мършоядните птици, тъй като животните се отглеждат в големи ферми, а труповете се унищожават в екарисажи. В миналото домашните животни са отглеждани основно пасищно, а труповете на умрелите са оставали в природата. В днешно време във всички европейски страни, където все още се срещат лешояди и едри орли, този проблем е решен като труповете на животни от интензифицираните ферми се изнасят на достъпни за птиците места (площадки за подхранване).
            С ежеседмичните усиля на служителите на Дирекция на Природен парк „Сините камъни” започнаха да привличат все повече мършоядни птици. Освен вече успешно възстановените белоглави лешояди, на „безплатната трапеза” идват редица черни лешояди и гарвани… В суматохата от пира се забелязват скален орел, египетски лешояд  и черна каня. В последните седмици се наблюдават над 100 лешояда, като цялостната численост на всички птици е над 200 индивида. Това е отличен и впечатляваш резултат, който предопределя задържането на тези птици в Източна Стара Планина, сформиране на повече двойки и излюпването на повече малки.

 viber_изобр viber_изображе viber_изображен viber_изображение_2024-05-16_15-40-11-708 viber_изображение_2024-05-17_13-16-17-141

viber_изображение_2024-05-17_11-14-30-422

 

 

0 Коментара

Остави отговор