Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП “Сините камъни”

Наименование на проектно предложение

“Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП “Сините камъни”"

 


Дирекция Природен парк “Сините камъни” изпълнява проект “Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП “Сините камъни”",  с рег. № BG05SFOP001-2.019-0018.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма ”Добро управление”, и е в рамките на приоритетна ос №2 “Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”.

Кратко описание на проекта:

ДПП “Сините камъни” е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по горите. Повишаването на професионалната компетентност на служителите от Дирекцията и подобряване качеството на тяхната работа е от съществено значение за дейността й.

В проектното предложение са предвидени обучения и дейности за повишаване знанията и уменията в:

- Обработката и контрола на събираните данни от мониторинга на биоразнообразието, подобряване на практичните умения за изследване присъствието и числеността на видове висши растения, насекоми, птици и бозайници срещащи се на територията на природният парк

- Промените в нормативната уредба за управление на НАТУРА 2000, проблеми, актуализации и правилно прилагане на българското и европейското законодателство в областта на природозащитното дело;

- Актуализиране на знанията за забрани, ограничения и норми по отношение на строителство и инфраструктура в защитени територии

- Повишаване на практическите умения за трансформиране на екологичните познания , в активни методи за работата с различни целеви групи ;

- За работа с ГИС база данни и създаване на цифрови проекти за различни обекти на територията на Природен парк “Сините камъни” с цел информираност на гражданите , статистика и др.

- Повишаване на знанията и уменията за първа помощ на пострадали в природата диви животни, тяхното опазване до повторното им освобождаване . Опазването на видове с висок природозащитен статус е от съществено значение за биоразнообразието в зоните от Натура 2000

- Ориентиране в планината, издирване, изваждане от трудна ситуация, оказване на първа долекарска помощ и транспорт на пострадал

Цели на проекта

Целта на обученията в проектното предложение е увеличаване на специализираните знания, подобряване на умения и повишаване на експертния капацитет и професионализъм на служителите на ДПП “Сините камъни” в изпълняването на задачите и функциите на Дирекцията. Всяко обучение е обособено като отделна дейност, като резултатите от тези дейности са пряко свързани с постигане на основната цел на проекта за по-високо ниво на професионализъм на служителите.

 

Специфичните цели са:

- Проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на ДПП “Сините камъни” в дългосрочен план. Това се осъществява, от една страна, чрез целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение и пренос на данни, а от друга страна – чрез система за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които се предприемат за предотвратяване на загубата му. Това ще доведе до прилагане на ефективна природозащитна политика.

- Правилно прилагане на българското и европейското законодателство в областта на природозащитното дело;

- Увеличаване на знанията за забрани, ограничения и норми по отношение на строителство и инфраструктура в защитени територии

- Формиране на дългосрочно мислене и поведение за опазване на природата сред населението;

- Оптимизиране и подобряване на работата с ГИС база данни и пространствения анализ.

- Повишаване на знанията и уменията за опазване и съхранение на консервационно значими видове.

- Повишаване на знанията и уменията за ориентиране, оказване на първа помощ и поддържане живота на пострадал за дълъг период от време, помощ за пострадал в планината.

 

Резултати:
Повишаване специализираните знания, умения и експертен капацитет на служителите на ДПП “Сините камъни”

Обща стойност на проекта:

49 124.44 лв., от които 41 755,77 лв. от Европейски социален фонд и 7 368,67 лв. – национално съфинансиране.

 


        
        

0 Коментара

Остави отговор