Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Обществени поръчки

19.06.2014 г.

П Р О Т О К О Л
От проведено заседание на длъжностните лица за възлагане на обществена с предмет: :”Избор на изпълнители към екипа за управление на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“ по три обособени позиции: 1.„Координатор Биоразнообразие“, 2. „Координатор Интерпретационни и образователни дейности“, 3.“Координатор „Строителство и инфраструктура”.

Protokol_19.06.14

 

29.05.2014 .г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Предмет на поръчката:”Избор на изпълнители към екипа за управление на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“ по три обособени позиции: 1.„Координатор Биоразнообразие“, 2. „Координатор Интерпретационни и образователни дейности“, 3.“Координатор „Строителство и инфраструктура”

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ОТ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА koordinatori

УКАЗАНИЯТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ  public_invitation_koordinatori – dokuments

 

10.05.2014 г.

П Р О Т О К О Л
От проведено заседание на длъжностните лица за възлагане на обществена с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проект „Устойчиво развитие и устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен” - Protokol_Priroden park Sinite kamani

 

22.04.2014 г

УКАЗАНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА по Глава осма “а”, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т.2 ЗОП чрез публична покана по чл.101а от ЗОП с предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ  ПО ПРОЕКТ:  „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“, ГР. СЛИВЕН“

Можете да изтеглите ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАПЪЛНОТО  ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА ОТ   Ukazania_Publichnost_DPP_Sini_kamuni Publichnost str1 Publichnost str2

 

10.04.2014 г.

Протоколи за дейността на длъжностните лица за провеждане на обществена поръчка с предмет: “Определяне на извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект  „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз”.

Protokol 1  Protokol 2  Protokol 3  Protokol 4  Protokol 5  Protokol 6

 

10.04.2014 г.

Протокол за дейността на длъжностните лица за провеждане на обществена поръчка с предмет: “Определяне на извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“ по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз”.

Протокол

 

18 март 2014 г.:

Обявление на решение  № ОПОС 3-РД-06-511/18.03.2014 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.3, ал.2 от ЗОП, открита с решение ОПОС3-РД-06-289/04.09.2013 г.

Reshenie-OPOS3

 

18 Февруари 2014:

Публична покана за участие в процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „Ръководител проект“ към екипа за управление на проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“ по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз”.

Publichna pokana-rakovoditel

Prilojenie_1- Deklaracia 47 al.1.1 al.2.2

Prilojenie_2- Deklaracia 47 al.5.1

Prilojenie_3- oferta

Prilojenie_4 – Cenova oferta

Prilojenie_5-Proekt na dogovor

Prilojenie_6 – avtobiografiq

Prilojenie_7- lichni danni

Prilojenie_8 – zapozn usl proektodog

Prilojenie_9-Metodika za ocenka

Prilojenie_10-Tehnichesko predlojenie za izpylnenie

Prilojenie_11-tehnicheska_specifikaciq

17 Февруари 2014:

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”.

public invitation audit Sliven Upravlenie

17 Февруари 2014:

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк „Сините камъни“.

public invitation audit Sliven Mestoobitaniya

 

17 Септември 2013:

Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

 

 

 

„Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение по установени животински пътеки, с цел обобщаване на информацията за бозайници, обект на опазване в природния парк (численост, миграция, хранене, размножаване): вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra)“ на проект  „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”, открита с Публична покана № ID 9020033/17.09.2013 г. публикувана в Агенцията по обществени поръчки.

Подробности – в прикачените файлове:

Публична покана

Приложение 1-Ценово предложение

Приложение 2-Административни данни

Приложение 3-декларация ЕИК

Приложение 4-Техническо предложение

Приложение 5-декларация чл. 47, ал.1

Приложение 6-декларация чл.47,ал.5

Приложение 7-декларация подизпълнители

Приложение 8 -проект на договор

Приложение 9-Списък екип

Приложение 10-Автобиографии

Приложение 11-Съгласие експерти

Приложение 12-Декларация техника и оборудване

———————————————————————-

05 Септември 2013:

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение № ОПОС 3-РД-06-289/04.09.2013 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни”  гр.Сливен с предмет: „LIDAR ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“, ПО ПРОЕКТ: “УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО  НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“ ГР. СЛИВЕН”  – Договор № DIR-5113326-C-009

Подробности – в прикачените файлове:

dokumentaciq_LIDAR

reshenie_Lidar

obqvlenie

granici na PP Sinite kamani

Обазец 1-Оферта

Обазец 2-Административни данни

Образец 3-декларация ЕИК

Образец 4-Декларация оборот

Образец 5-декларация чл. 47, ал.1

Образец 6-декларация чл.47,ал. 2

Образец 7-декларация чл.47,ал. 5

Образец 8-Списък договори

Образец 9-списък специалисти

Образец 10-автобиографии

Образец 11-Декларация подизпълнител

Образец 12-Съгласие подизпълнител

Образец 13-Техническо предложение

Образец 14-Ценово предложение

Образец 15-проект на договор

Образец 16-съгласие с условията

Образец 17-съгласие специалисти

Образец 18- гаранция участие

Образец 19- гаранция изпълнение

Образец 20-Налична техника и оборудване

Отговори на запитване по документацията:

Otgovor Geomat

Otgovor Avio 1

Otgovor Avio 2

Otgovor Avio 3

obyavlenie otvaryane na cenovi oferti – 07.11.2013

———————————————————————–

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание  чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение № ОПОС 3-РД-06-169/26.06.2013 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни”  гр.Сливен с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: “УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО  НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“ ГР. СЛИВЕН”

28 Август 2013:

05.09.2013

RECHENIE

OBQVLENIE

Zapitvane dostavka

Otgovor

 

———————————————————————–

18 Юни 2013:

Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:  “Проектиране и изграждане на мачтов трафопост и електрифициране на вече съществуващите природозащитни съоръжения – волиера, наблюдателница и кошара в местността «Каракютюк» на територията на Природен парк “Сините камъни” гр. Сливен”, открита с Публична покана № ID 9016711./18.06.2013 г.  публикувана в Агенцията по обществени поръчки.

Подробности – в прикачените файлове:

Приложение 1 – КСС 1

Приложение 1-ценова оферта

Приложение 2-Административни данни

Приложение 3-декларация ЕИК

Приложение 4-декларация чл. 47, ал.1

Приложение 5-декларация чл.47,ал. 2

Приложение 6-декларация чл.47,ал. 5

Приложение 7-декларация подизпълнители

Приложение 8-декларация оборот

Приложение 9-декларация мин. цена на труда

Приложение 10А-Техническси изисквания

Приложение 10-Техническа спецификация

Приложение 11 -проект на договор

публикувано на 18 Юни 2013г.

———————————————————————–

29 Април 2013:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение № ОПОС 3-РД-06-114/29.04.2013 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни”  гр.Сливен с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ПРИРОДОЗАЩИТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР” ПО ПРОЕКТ: “УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО  НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“ ГР. СЛИВЕН” по проект № DIR- 5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”, финансиран с договор № DIR- 5113326-С-009 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Обявление за AОП

Решениe на АОП

 публикувано на 29 Април 2013г.

———————————————————————–

29 Март 2013:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение № ОПОС 3-РД-06-72/29.03.2013 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни”  гр.Сливен с предмет: „МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БИОТИЧНИ КОМПОНЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”  ГР. СЛИВЕН” ПО ПРОЕКТ: “УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО  НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ“ ГР. СЛИВЕН” по проект № DIR- 5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”, финансиран с договор № DIR- 5113326-С-009 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Obiavlenie p.1

Obiavlenie p.2

Reshenie-2013

публикувано на 29 Март 2013г.

—————————————————————————–

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.8 от ЗОП и Решение №  ОПОС 2-РД-07-78/25.03.2013 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни”  гр. Сливен с предмет: “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни  растителни видове на територията на ДПП “Сините камъни” гр. Сливен” по проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” финансиран с Договор № 5103020-С-002 по Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Оперативна програма “Околна среда  2007 – 2013 г. ”.

Obiavlenie

Reshenie

Запитване и отговор относно “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни  растителни видове на територията на ДПП “Сините камъни” гр. Сливен” по проект № 5103020-15-658

001

001

Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Идентифициране на опасните за птиците и прилепите електрически стълбове“,  под № ID 9011746/01.02.2013 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Подробности – в прикачените файлове:

Публична покана

Приложение 1-Ценова оферта1

Приложение 2-Административни данни

Приложение 3-декларация ЕИК

Приложение 4-техническо задание

Приложение 5-декларация чл. 47, ал.1

Приложение 6-декларация чл.47,ал.5

Приложение 7-декларация подизпълнители

Приложение 8 -проект на договор1

———————————————————————–

22 Март 2013:

Публична покана по реда и условията на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

“Извършване на одит на проект  „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен” , открита с Публична покана № ID 9013520/22.03.2013 г. публикувана в Агенцията по обществени поръчки.

Подробности – в прикачените файлове:

Приложение 1-Ценова оферта

Приложение 2-Административни данни

Приложение 3-декларация ЕИК

Приложение 4-техническа спецификация

Приложение 5-декларация чл. 47, ал.1

Приложение 6-декларация чл.47,ал.5

Приложение 7-декларация подизпълнители

Приложение 8 – проект на договор за одит

Приложение 9-Насоки

Приложение 10-контролен лист

Публична покана

публикувано на 22 Март 2013г.