Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Проведени научни конференции, форуми и семинари, на които са представени дейностите по опазване на урумовото лале на територията на Природен парк “Сините камъни”

Окт
25

В изпълнение на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. между Тракийски университет гр. Стара Загора – Аграрен факултет и ДПП „Сините камъни“ гр. Сливен, с предмет  “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни  растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен” по проект „Възстановяване на местообитанията и  опазване  на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” с № 5103020 – 15 -658 финансиран с Договор  № 5103020-С-002 по Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” извършените мероприятия за видовете, заложени в дейностите на изпълнителите се систематизираха данни и бяха отразени в доклади, представени в различни научни форуми, на които са представени данни за урумовото лале и необходимите мерки за неговото запазване на територията на Природен парк „Сините камъни“:

- Научен семинар на Тракийския университет под надслов „Общество на знанието и успеха“ – 14 май, 2014 г. с доклад на тема :

„Дейности по опазване на защитени видове от територията на Природен парк „Сините камъни“ гр. Сливен

- Научна конференция с международно участие  на тема „Българското земеделие – хоризонт 2020“, Аграрен факултет при Тракийски университет – Стара Загора, 15 – 16 май, 2014 г. доклад на тема:

„Негативно въздействащи фактори върху 7 консервационно значими вида растения от територията на Природен парк „Сините камъни“ и in-situ мерки за опазването им“

- XXIV  международна научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора – 5 – 6 юни 2014 г. с доклад на тема „Данни за популациите на Tulipa urumoffii от територията на  Природен парк „Сините камъни“ гр. Сливен“.

- Научни публикации, във връзка с дейностите по опазване на урумовото лале на територията на Природен парк  „Сините камъни“

Грозева, Н., Тодорова, М., Панайотова, Г., Герджикова, М., Дохчев, Д., Гетова, Н., Цуцов, К. 2014. Данни за популациите на Tulipa urumoffii  от територията на Природен парк „Сините камъни“. Science& Technologies, IV (6): 267 – 273.