Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Заключителна пресконференция

Юни
19

Днес 19.06.2014 г. в зала «Божур» на Природозащитен туристически център «Сините камъни» се проведе заключителна пресконференция по проект: “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” LIFE08 NAT/BG/000281. Проекта се осъществява със съдействието на програма LIFE на Европейския съюз.

Присъстващите бяха запознати с целите на проекта и дейностите извършени на територията на природен парк «Сините камъни» от стартирането на проекта през януари 2010 г. до юни 2014 г.

Целта на проекта е да подобри природозащитното състояние на 10 защитени зони за природните местообитания, стопанисвани от Изпълнителна агенция по горите, чрез опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите.

Извършените мероприятия на територията на природен парк «Сините камъни» за периода 2010-2014 г. включват:

  • Възстановяване на местообитание 9180 – смесени гори върху сипеи и стръмни склонове. За целта в местност «Даулите» на площ от 30 дка бяха залесени фиданки от бук и явор. Залесяването се извърши през периода 2012 – 2014 година. В този период се извърши също така попълване и отглеждане на младите култури.
  • Възстановяване на местообитание 92А0 – крайречни галерии от бяла върба и бяла топола. В близост до язовир „Асеновец” на площ от 3 дка бяха залесени фиданки от бяла върба. Залесяването, попълването и отглеждането се извърши през периода 2012 – 2014 година.
  • Изградена е инфраструктура в най-посещаваните от туристите местности: Карандила, Халката, Долапите, Харамията, Драгиева чешма и др. Обособени са нови кътове за отдих, поставени са информационни табла и 2 бр. дървени мостове на пътеката към скалното образувание «Халката».
  • Проведени са три почиствания с доброволци и ученици в Националния ден на Природните паркове и две почиствания със служители на Експресбанк.
  • През 2014 година се извърши почистване с тежка техника на нерегламентирани сметища от строителни и битови отпадъци в района на язовир „Асеновец”. Събраните 31,5 т отпадъци са извозени до сметището в с. Сотиря.
  • Проведена беше информационна кампания включваща: встъпителна и заключителна пресконференция; три годишни срещи с местните заинтересовани страни; представяне на пътуваща изложба с информация за дейностите по проекта в 10-те защитени територии.

 

DSC05880

DSC05895

DSC05898

DSC05904