Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Дейност 3 „Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii Е. Nelson (Калописиева дактилориза) “ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 3  „Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii Е. Nelson (Калописиева дактилориза) “ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни  растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда
Юли
17

Publication2-620x113Дейност 3  „Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii Е. Nelson (Калописиева дактилориза) “ на Договор № ОПОС2 – 36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни  растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Изпълнител: Аграрен факултет към Тракийски университет гр. Стара Загора

D. kalopissii e многогодишно тревисто растение от сем. Салепови (Orchidaceae). Видът е балкански ендемит, с локално разпространение в СЗ Гърция и локално в Македония и България. У нас е съобщен за пръв път през 1993 г. и в продължение на десетки години остава известен само с едно находище в Добростанския масив на Родопите. След 2008 г. са открити единични находища в още няколко флористични района: Стара планина (Източна), Тунджанска хълмиста низина, Средна гора (западна), Славянка, Пирин (северен). Обитава приизворни мочурища, крайпоточни места и силно преовлажнени (мочурливи) ливади и в низинния и нископланински пояс. Развива се на почви със слабо алкална до неутрална реакция.

Ограниченото световно разпространение, както и обитаването на много чувствително и уязвимо от промени местообитание са в основата на високата категория на застрашеност на вида. Глобална оценка по критериите на (IUCN): Застрашен вид [EN B2abiii,v] (Bilz & al. 2011). Регионална оценка за територията на Европейския съюз: Застрашен вид (Bilz & al. 2011).Национална оценка: Критично застрашен  [CR B1ab(iii)+2ab(iii)] (Петрова, 2009). Директива 92/43 ЕИО: Приложения IIb и IVb. ЗБР: Приложения 2 и 3 (защита на местообитанията и защитен вид). CITES: Приложениe 2 (както всички видове на сем. Салепови)

Видът е открит на територията на ПП “Сините къмъни“ на 12.06. 2008 г. (Petrova & al. 2009). В местността Каракютюк, в близост до отбивка на асфалтовия път  към изоставена кариера са установени 29 растения, в 2 участъка. В по-нико разположения участък, непосредствено до неголям поток са изброени 4 цъфтящи индивида. В по-високо разположения участък, в неголямо локално понижение са изброени 25 индивида). Наблюдавано е и единично растение в канавката край асфалтовия път. Находището към него момент е второто установено в страната. Ефективно заетата от растенията площ е оценена на 130 кв.м. 7).

През 2011 г. при проучване на Салеповите растения в Природния парк, популацията в находището наброява 23 растения, от тях 3 вегетативни и 20 цъфтящи. Броят в двата участъка е 19 и 4 индивида (20.06.2011). В канавката (където през 2008 г. имаше 1 индивид), не бяха установени растения. При теренната работа на територията на парка не са установени други находища (Доклад по договор № 24 „Проучване на състава, разпространението и прородозащитния статус на видовете от семейство Салепови (Orchidaceae) в ПП “Сините камъни”; също Петрова и др., 2012).

През 2012 г., в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, полеви екип с ръководител А. Петрова отчита състоянието на популацията. Установени са 20 индивида, съответно 2 цъфтящи в по-ниско разположения участък и 18 цъфтящи в по-високо разположения участък (15.06.2012 г.). При обход в района, включително проверка на канавката ( където през 2008 г. имаше 1 индивид) не са установени други растения.

Съпоставката на данните от тези последователни наблюдания показва постепенно намаляване на броя на индивидите, по-силно на вегетативните индивиди. Визуалните ни наблюдения показват по-силно обрастване на територията, поява на повече млади дървета и храсти. Ако през 2008 г. в района няма следи от паша, при посещенията през 2011 г. е установена паша на коне, с доста силно изтъпкване и изпасване на екземплярите преди плодоносене. В тази връзка, в доклада по договор № 24 от 2011 г., както и в Доклада „Оценка и разпространение на целеви вид 4103 Dactylorhiza kalopissii в ЗЗ BG0000164 Сините камъни“ са направени препоръки за мерки за подобряване на състоянието на вида в находището. Основна е препоръката за есенна коситба на площта на популацията, с изнасяне на натрупаната растителна маса. Важни препоръки са и събирането и подсяването на семена.

Състояние на популацията през 2013 г.

По време на теренните проучвания през вегетационния период на 2013 г. на територията на ПП „Сините камъни“ е наблюдавана известната популациа на вида в района на местността Каракютюк.

Популацията е посетена по време на цъфтежа на индивидите (отворени повече от половината цветове в съцветието) и повторно при съзряване на кутийките и разпръсване на семената. Консервационно значими видове /съпътстващи/ няма в рамките на приетата площ на популацията, включваща значителен буфер около ефективно заетата площ от популацията. В близко съседство има неголяма популация на Orchis laxiflora Lam., защитен вид, с категория уязвим. През 2013 г. наблюдавани 6 индивида (9 през 2008; 7 през 2011 г.). Площта на популацията е 0,18 xa. Тази площ е със значителен буфер около ефективно заетата от популацията площ.

 Заплахи и природни явления

Засушаването на климата и наличието на последователни години с периоди на засушаване въздейства на популацията като цяло, както с влошаване на локалното овлажнение, така и чрез ускоряване на сукцесионния процес в съобществото, водещ до сгъстяване на тревостоя, подтискане развитието на вида и ограничаване на местата за установяване и развитие на нови индивиди.

Ограничено разпространение, с критично ниската численост на популацията е много силна заплаха за съществуването на популацията.

Важна потенциална заплаха е промяната на хидрологичния режим в находището. В района няма наблюдавани водовземания или други антропогенни промени.

 Отрицателно действащи фактори

Ограниченото разпространение в чувствително към промени местообитание и невисоката численост правят риска от изчезване висок. Пашата на животни (коне, ползвани в дърводобива) влияе както пряко (изяждане на растенията), така и косвено, като влошава местообитанията. Калописиевият дланокоренник е растение на олиготрофни местообитания и разлагащите се изпражнения на конете влошават качеството на местообитанието му.

 Взети мерки за опазване, поддържане и възстановяване (до 2012 г.)

Находището се намира в защитена територия и Натура зона. В рамките на няколко различни проекта за периода 2008 -2012 г. има три отчитания на числеността на популацията, която по същество е мониторинг на популацията, позволил да се предвиди предприемането на природозащитни дейности.

 Мерки и препоръки за опазване

Извършено през 2013 г.

През есента на 2013 г. е извършено окосяване на площта на двата участъка на популацията (с буфера около ефективно заетата площ). Окосената трева е старателно събрана и изнесена от площта на популацията. Допълнително са почистени повечето храсти в находището, включително всички глогове и шипки, които са първите навлизащи в териториите, в които е преустановена коситбата. Подрязани са част от съществуващите хвойнови храсти, но част от тях са запазени на този етап. През 2014 г. ще бъде направена преценка за по-нататъшното им оставяне. Отстранени са и няколко млади широколистни дървесни растения в рамките на находището: мъждрян и джанка, както и 3 млади (3-5 годишни) фиданки от бял бор – все видове, които при наличие на плодоносящи индивиди бързо завземат негорски площи. Почистено е около 2-те понижения, в които почти целогодишно се задържа вода. В по-малкото понижение са изрязани и изнесени и остатъците от стъблата на дзуките, с оглед забавяне на процеса на еутрофизация.

Частичното почистване от дървесно-храстова растителност, ще намали ползването на вода от тези растителност (и така ще се увеличи възможността за оводняване на тревната растителност). След това почистване ще се увеличи светлината, достигаща до орхидеите, които са светлолюбив вид, то ще позволи и по-безпрепятствано разпространение на семената на вида. След окосяването, почистването и изнасянето на сухата растителна маса, в находището се видя ясно оформено линейно понижение (с около 13-20 см под основното ниво), по протежение на което са установявани индивидите на D. kalopissii. В най-ниско разположената част от него, 5 неголеми петна (диаметър 7-10 см), разположени на по 50 см, бяха почистени от растения (включително повърхностно разположени мъхове). В тях бяха разпръснати събраните от 2 съцветия семена.

Препоръка за 2014 г. е да се потърси съдействието на Парковата дирекция за опазване на находището от паша от конете на дървосекачите в периода на цъфтеж и плодоносене на вида. Опазването на неголемия брой растения от изпасване и съответно успешното развитие на достатъчен брой семеносящи индивиди, е от изключителна важност както за естествено разнасяне на семената (създаденото открито пространство ще е предпоставка за това), както и за осъществяване на планираната дейност по подпомагането на възпроизводството на популацията чрез подсяване.

Предстоящо е да бъдат осъществени планираните наблюдения на популацията през целия вегетационен период; събиране на семена и разпръскването им в добре почистените участъци на находището; повтаряне на окосяването и почистването на находището от суха растителна маса и поддържащо почистване от издънки на храсти и дървесни видове.

DSC03225

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA