Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни”

„Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни”
Юни
16

Publication2-620x113

„Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни”

 

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Програма: Оперативна програма “Околна среда 2007-2013″

Номер на договора: № 5103020- С- 002

Номер на проекта: № 5103020-15- 658

 

Проектът цели опазване, възстановяване и поддържане популациите и местообитанията на застрашени от изчезване за територията на Природен парк “Сините камъни” висши растения и сухоземни костенурки.

 

Специфичните цели на проекта са:

 

- Опазване и поддържане популациите на ендемични, реликтни и консервационно значими видове растения на територията на Природен парк „Сините камъни“.

-  Възстановяване и поддържане местообитанията на застрашени видове растения.

- Изграждане на материално-техническа база за ключови консервационни дейности.

- Локализиране и определяне жизнеността на популацията на сухоземни костенурки и предприемане на спешни мерки за опазване и възстановяване.

- Обогатяване на познанията и формиране на положително отношение сред общественността за по-отговорно поведение и ангажираност в опазване на биологичното разнообразие.

Основните дейности, които се предвиждат за изпълнение са:

 

Дейност 1. Управление и координация на проекта.

Дейност 2. Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Урумово лале (Tulipa urumoffii H.)

Дейност 3. Опазване и поддържане местообитанията на балканския ендемит Калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopissii E. Nelson).

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrina Mill.) в м. „Равна река“.

Дейност 5. Допълване на информацията за съвременното разпространение и състояние на 14 вида висши растения, регистрирани с по 1 или 2 малочислени популации.

Дейност 6. Издирване популации на 8 ендемични и консервационно значими видове, съобщавани за парковата територия и неоткривани в последните 30 години.

Дейност 7. Изграждане и оборудване на изследователска лаборатория и малък разсадник (оранжерия) за защитени растителни видове в м. Абланово.

Дейност 8. Опазване, поддържане и възстановяване популациите на включените в дейност 5 и 6 целеви видове.

Дейност 9. Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени видове растения  включени в дейности 2, 5 и 6.

Дейност 10. Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки (Testudo graeca  и Testudo hermanni).

Дейност 11. Поддържане и наблюдение местообитанията на целевите видове растения и животни.

Дейност 12. Информационни и публични дейности по проекта.

Дейност 13. Одит.

 

Стойността на проекта е 744 944,80 лв. Стойността на европейското финансиране е  633 203,08 лв. и държавно финансиране 111 741,72 лв.

 

Период на изпълнение:  Продължителността на проекта е 3 години- 2012, 2013 и 2014г., като предвидените дейности в договора са разпределени да се извършват през трите години.

 

 

 

  Телефон за връзка:       0885079366

                                                                                                          /Дамян Дохчев/

 

 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”