Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Дейност 10 с предмет: „Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni“, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 10 с предмет: „Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni“, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда
Сеп
23

Publication2-620x113

Дейност 10 по Договор No ОПОС – 2 – 6/24.02.2012 с предмет: „Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni“, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

 ИЗПЪЛНИТЕЛ: СТЕРНА КОНСУЛТ

 ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА ДВАТА ВИДА КОСТЕНУРКИ ЗА 2012 Г.

 1. Теренно събиране на данни за разпространение на костенурките на територията на парка

- ангажирани са 3-ма полеви експерти;

- дейностите се извършват съгласно предварителен график;

- обхванати райони – Хайдушка река, Орлови дупки, Каракютюк, Твоята чешма,

Моллова кория, Хайдушка пътека, Хисарлъка, Долапите;

- трансектен метод на проучване съгласно методика на ИАОСВ;

- при полевите мисии и срещи с посетители на територията на парка са получени сигнали за незаконно притежание и отглеждане на костенурки като домашни любимци;

- за всеки открит екземпляр – снети са GPS координати, определен е пол, възраст,

общо състояние, телесна температура;

- събраната информация е въведена в ГИС база данни;

2. Анкетно проучване за разпространението на видовете.

Цел – събиране на допълнителна информация за наличието и разпространението на двата целеви вида.

Целева група – лица, чийто служебни задължения са свързани с посещения и работа в природния парк и лица, които посещават парка като туристи, събирачи на билки, природолюбители и др.

Брой анкетирани – 218 души.

3. Проучване наличието на костенурки в хранителните остатъци на хищни птици.

Цел – установяване наличието на костенурки в хранителното меню на гнездещите хищни птици.

Обхват и метод – 13 човекодни. Използвана е алпийска техника за достигане на гнездата. Открити и проучени 5 бр. гнезда на хищни птици /Белоопашат мишелов, Скален орел, Египетски лешояд, Гарван гробар/, разположени на труднодостъпни отвесни скали /30-50 м/.

Резултат – 3 от гнездата са необитаеми, в другите 2 се установи, че хищните птици използват за храна сухоземни костенурки.

4. Проучване влиянието на наземни хищници /чакали, диви прасета, подивели кучета, лисици/, върху популациите на сухоземните костенурки.

 Цел – получаване на информация за разпространението и числеността на наземните хищници в района на парка, информация за включване в тяхното меню на костенурки и планиране на мерки за опазване на костенурките.

Обхват – 5 човекодни. За 2012 г. е предвидено извършване на литературна справка, събиране и анализ на наличната информация за влияние на хищниците върху популациите на сухоземните костенурки – наши и чужди публикации, информация от таксация на дивеча в района на парка, информация за дивеча от ПУ на парка, определяне границите на ловно-стопанските райони и определяне на параметрите за изработване на ГИС проект.

5. Изготвяне на ГИС база данни за двата вида костенурки.

- Събрана е картографска информация за територията на ПП “Сините камъни” под формата на ГИС слоеве – граница на парка, пътища, реки, ГИС слоеве за горски отдели и подотдели;

- Обработени са теренните данни;

- Въведена е информация в GPS приемниците на полевите експерти;

- Оформен е окончателен вариант на ГИС база данни за полеви сезон 2012 г.

6. Връщане на конфискувани екземпляри в природата.

Получени сигнали за бедстващи екземпляри на костенурки – 3. Общо 13 вида са конфискувани, изпратени в Спасителен център за костенурки на Фондация Геа Челония с. Баня. След достигане на оптимална възраст за връщане в природата костенурките ще бъдат върнати на територията на парка.

7. Обучение на персонала на парка и заинтересовани горски служители в прилагане на преки консервационни мерки за опазване на целевите видове.

 Цел – повишаване капацитета на служителите на парковата дирекция и работещите в системата на горите.

8. Разработване и прилагане на образователни програми в сливенски училища, като основен консервационен метод за опазване на костенурките.

Цел – повишаване знанията и информираността на подрастващите. Проведени са образователни презентации в 7 бр. училища. Изнесени са 11 бр. презентации пред 580 ученика.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА ДВАТА ВИДА КОСТЕНУРКИ ЗА 2013 Г.

  1. Теренно събиране на данни /април – септември/ за разпространение на костенурките

на територията на парка – установени 20 екземпляра сухоземни костенурки /6 от вида

Шипоопашата сухоземна костенурка и 14 от вида Шипобедрена сухоземна костенурка/

2. Анкетно събиране на данни за разпространението на видовете.

Цел – събиране на допълнителна информация за наличието и разпространението на двата целеви вида.

Целева група – посетители на парка-туристи, събирачи на билки, природолюбители.

Брой анкетирани – 200 души.

3. Проучване наличието на костенурки в хранителните остатъци на хищни птици.

Проучени 3 от гнездата посетени през 2012 г., както и 2 новооткрити гнезда на Скален орел,около които в голям периметър са открити кости и коруби от сухоземни костенурки, което е доказателство за наличието им на територията на парка.

4. Проучване влиянието на наземни хищници /чакали, диви прасета, подивели кучета лисици, диви котки, порове и др./, върху популацията на костенурките.

При много от установените до момента сухоземни костенурки са налице следи от нападения от наземни хищници – следи от зъби по корубите, белези от ухапване. Установено е разрушаване на гнезда и на млади екземпляри от хищници.

5. Изготвяне на ГИС база данни за двата вида – изготвени са карти с маршрути на полевите проучвания, карта по местности от анкетното проучване, оформен е окончателен вариант на ГИС база данни за полеви сезон 2013 г.

6. Връщане на конфискувани екземпляри в природата – получени сигнали за 5 бр. костенурки, 3 от които /Шипоопашати сухоземни костенурки/ конфискувани от частен имот и освободени в района на “Орлови дупки”, 1 новоизлюпена, която при достигане на подходящи размери ще бъде освободена на територията на парка, 1 възрастна /Шипобедрена сухоземна костенурка/ е настанена в Спасителен Център за диви животни гр. Стара Загора.

7. Обучение на персонала на парка и заинтересовани горски служители в прилагане на консервационни мерки за опазване на целевите видове. Проведено бе в центъра за костенурки в с. Баня на Фондация Геа Челония.

8. Разработване и прилагане на образователни програми в сливенски училища – проведени презентации в 9 училища пред общо 647 ученици. Бе сформирана и група ученици, които се включиха директно в полевите проучвания заедно с експертите.

 

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

22

23