Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Upcoming

July
10

Дейност 2 „Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa urumoffii Hayek“ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 2 „Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa...