Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Upcoming

Oct
25

Резултати и мерки от извършените проучвания за 2014 г. от изпълнителите по Дейност 2 “Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa urumoffii Hayek“ на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”

Дейност 2 „Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa...
Sep
23

Дейност 10 с предмет: „Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni“, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 10 по Договор No ОПОС – 2 - 6/24.02.2012 с предмет:...
Sep
08

Дейност 9 „Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени видове растения включени в дейности 2, 5 и 6 “ на Договор № ОПОС2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност  9 „Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени...
Sep
01

Дейност 8 „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на включените в дейност 5 и 6 целеви видове “ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност  8    „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на  включените в дейност...
Aug
15

Дейност 6 „Издирване популации на 8 ендемични и консервационно значими вида, съобщавани за паркова територия и неоткривани в последните 30 години“ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”", по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност  6  „Издирване популации на 8  ендемични  и консервационно  значими вида,...
Aug
8

Дейност 5 „Допълване на информацията за съвременното разпространение и състояние на 14 вида висши растения, регистрирани с по една или две малочислени популации“ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”", по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 5 „Допълване на информацията за съвременното разпространение и състояние на ...
July
25

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrinaMill.) в м. „Равна река“по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrinaMill.)...
July
17

Дейност 3 „Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii Е. Nelson (Калописиева дактилориза) “ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 3  „Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii...