Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Upcoming

Dec
23

Резултати от извършената работа за 2014 г. по Дейност 9„Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени видове растения, включени в дейности 2, 5 и 6 “ на Договор № ОПОС 2-36 / 24. 07. 2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”

Всички ex-situ дейности по опазване на включените в Дейност 2, Дейност...
Dec
23

ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ за 2012г., 2013г. и 2014г. ПО ДОГОВОР № ОПОС-2-6/24.02.2012 с предмет: „Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Testudo hermanni“, по проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от ОПОС 2007-2014, ос 3 – Опазване на биологичното разнообразие

  Целта на договора е да се подпомогне Дирекцията на Природен...
Nov
25

Проведени научни форуми, семинари и научни публикации, в които са представени данни за целеви видове от Дейност 8 „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на включените в дейност 5 и 6 целеви видове “ на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

В изпълнение на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. между Тракийски университет...