Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Прекратяване на конкурс за държавен служител на длъжност „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно – посетителски център и образователни програми” в Дирекция на природен парк „Сините камъни”.

З А П О В Е Д

 

№ РД – 07 –38 / 11.08.2023 г.

 

 

На основание чл. 19, ал. 1 от от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

НАРЕЖДАМ:

 

            Прекратявам обявения със Заповед № РД07 – 35 от 26.07.2023 г. конкурс за държавен служител на длъжност „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно – посетителски център  и образователни програми” в Дирекция на природен парк „Сините камъни”.

Конкурсната процедура се прекратява поради липса на постъпили заявления за участие след изтичането на срока на подаване на документите.

Настоящата заповед да се публикува на обявеното общодостъпно място, което е определено в заповедта за откриване на конкурса.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Милена Михова – главен специалист „ЧР, ВО, деловодител и касиер” за сведение и изпълнение.

 

 

ИНЖ. ИРИНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДПП „СИНИТЕ КАМЪНИ” /П/

 

0 Коментара

Остави отговор