Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ЗОП

ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

                                                                                                                                                         

 

 

               ОТНОСНО: Провеждана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на сграда за Природозащитен туристически център”, която се провежда по реда и условията на Закона за   обществените поръчки.

 

 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                В изпълнение на  чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Дирекция на Природен парк  „Сините камъни” гр. Сливен,  в качеството си на Възложител на цитираната обществена поръчка УВЕДОМЯВА всички заинтересовани, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 17.06.2013 г. /понеделник/ от 14.00 часа в кабинет  експерти „Биоразнообразие“ в седалището на Дирекция на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен, площад “Александър Стамболийски” 1, сграда “Печ”, ет. 5

 

    При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

 

 

                                                                  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

                                                                                    ДИРЕКТОР:………………

                                                                                             /инж. Ирина Петрова/

0 Коментара

Остави отговор