Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Малък ястреб (Accipiter nisus)

Малък ястреб (Accipiter nisus)
Описание:
Дължина на тялото: ♂ 29 – 34 см; ♀ 35 – 41 см. Размах на крилата: ♂ 58 – 65 см; ♀ 67 – 80 см
Типичен ястреб с дълга опашка и широки крила. Отгоре са сиви, а отдолу са светли с фини напречни ивици по долната страна, по-ясно изразени при женската. През гнездовия сезон мъжкият има ръждиви гърди и бели петна по плещите. Младите са с кафяв гръб и по-груби напречни черти по долната страна. Ирисът във всички възрасти е светъл.
Храна и местообитания:
Ловува дребни пойни птици (врабчета, синигери), но може да улавя и по-едри жертви (сойки).
Гнездене:
Гнезди по дървета в гори, но и в градски паркове със стари големи дървета. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.
Разпространение в България:
Среща се в цялата страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините. В гористите райони е с по-висока плътност.
Миграция и зимуване:­
У нас се среща целогодишно. През зимата е многоброен и в населените места.
Заплахи:
Интензификация на горското стопанство, ограбване на гнездата, безпокойство в периода на размножаване, използване на отровни примамки, бракониерски отстрел,
Природозащитен статус в България:
Застрашен.
Сходни видове:
Късопръст ястреб, голям ястреб, черношипа ветрушка.
Изображението може да съдържа: птица

0 Коментара

Остави отговор