Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Пряко договаряне за: „Избор на изпълнител за дейността: Възстановяване на хабитати чрез залесяване на фиданки/резници от местни дървесни видове” по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” LIFE08 NAT/BG/000281 , ДПП „Сините камъни”.

Пряко договаряне за: „Избор на изпълнител за дейността: Възстановяване на хабитати чрез залесяване на фиданки/резници от местни дървесни видове” по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” LIFE08 NAT/BG/000281 , ДПП „Сините камъни”.

0 Коментара

Остави отговор