Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Kонкурс за длъжността: Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание чл.10 а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД07-35/26.07.2023 г. на директора на Дирекция на природен парк  „Сините камъни” град  Сливен, обявява конкурс за длъжността:

 

Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи”  в  ДПП „Сините камъни” – 1 щатна бройка. Във връзка с чл.15, ал.1 и по заместване във връзка с чл.63 от Закона за държавния служител на титуляра.

1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-       Образователна степен: минимално образование бакалавър по „Екология и опазване на околната среда”;

-       Ранг – V младши;

-       Професионален опит: не се изисква;

2. Начин за провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест и интервю
  • Тестът включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността и устройството и функционирането на администрацията .
  • Интервюто включва въпросите, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

 

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи:

  • Заявление за участие по образец – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора и мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Автобиография европейски формат – CV ;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.

 

3.2.Място и срок за подаване на документите:

Стая счетоводство на втория етаж на ПТЦ „Сините камъни” на ДПП „Сините камъни”, находяща се гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”1Б, в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в един сайт за търсене на работа и в регистъра по чл.61, ал.1 от  Закона за администрацията. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Заявителят представя документ за самоличност, който му се връща веднага и заверено копие от пълномощното, ако е в качеството си на пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на ДПП „Сините камъни” Сливен dppsinite_kamani@abv.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Лице за контакт: Милена Михова – главен специалист ЧР в ДПП „Сините камъни”  Сливен

 

4.Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло в сградата на ДПП „Сините камъни” Сливен, бул.„Цар Симеон” № 1Б и интернет страницата на ДПП „Сините камъни” Сливен http://dppsk.org/ в сроковете цитирани в ЗДСл  и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

5. Кратко описание на длъжността:

Мониторинг и опазване на характерните видове в парковата дирекция. Развитие на екологични и алтернативни форми на туризъм на територията на природен парк “Сините камъни”, спомагателни дейности, свързани с изграждане на парковата структура, подпомагане на екологичното образование и информационно-техническо обслужване. Отлично владеене на един чужд език.

6. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността:

Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността 780.00 /седемстотин и осемдесет/ лв., като индивидуалният размер ще бъде определен с назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители могат да се получат в деловодството на ДПП „Сините камъни” Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”1Б.

При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Обявление_ДПП_СК

Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1

Длъжностна характеристика

Прил._3_чл.17_ал. 2

0 Коментара

Остави отговор