Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Проведени научни форуми, семинари и научни публикации, в които са представени данни за целеви видове от Дейност 8 „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на включените в дейност 5 и 6 целеви видове “ на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Проведени научни форуми, семинари и научни публикации, в които са представени данни за целеви видове от Дейност 8 „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на  включените в дейност 5 и 6 целеви видове “ на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни  растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда
Ное
25

В изпълнение на Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. между Тракийски университет гр. Стара Загора – Аграрен факултет и ДПП „Сините камъни“ гр. Сливен, с предмет  “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни  растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен” по проект „Възстановяване на местообитанията и  опазване  на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” с № 5103020 – 15 -658 финансиран с Договор  № 5103020-С-002 по Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”, извършените дейности на изпълнителите се систематизираха и бяха отразени в доклади. Ключова дейност за изпълнителите е Дейност 8 „Опазване, поддържане и възстановяване популациите на  включените в дейност 5 и 6 целеви видове “.

Данни за тези видове, отрицателно действащите фактори, заплахите, които стоят пред тях и необходимите мерки и препоръки за запазване на техните популации на територията на Природен парк „Сините камъни” са  представени  на различни научни форуми, семинари и конференции от експертния екип на Аграрен факултет към Тракийски Университет гр. Стара Загора с цел популяризиране работата на парка за защита и проучване на много редки и консервационно значими видове. Публикувани са също и две научни публикации със същата цел.

 

Научни форуми, на които са представени данни за целевите видове от Дейност 8 и необходимите мерки и препоръки за запазване на техните популации на територията на Природен парк «Сините камъни».

- Научен семинар на Тракийски университет под надслов «Общество на знанието и успеха» – 14 май, 2014 г. с 1 доклад на тема «Дейности по опазване на защитени видове от територията на природен парк «Сините камъни»  – град Сливен»;

 

- Научна конференция с международно участие на тема „Българското земеделие – хоризонт 2020“, Аграрен факултет при Тракийски Университет – Стара Загора, 15-16 май, 2014 г. с 4 доклада на тема:

1. Негативно въздействащи фактори върху 7 консервационно значими вида растения от територията на Природен парк „Сините камъни“ и in –situ мерки за опазването им;

2. Проучване кълняемостта на семената и темпа на поникване на Betonica bulgarica Deg. et Neic. под влияние на различни третирания;

3. Екологична оценка на почви от територията  на Природен парк „Сините камъни”;

4. Нови данни за Crocus olivieri от територията на Природен парк „Сините камъни“.

 

- Third Balkan Scientific Conference on Biology, Plovdiv, May 30 – June 1, 2014 с 1 доклад на тема: New data for Bulgarian endemic Betonica bulgarica Deg. et Neiĉ. of SiniteKamaniNaturalParkSliven.

.

- Balkan Agriculture congress, 8-10 September, 2014, Edirne, Turkey с 1 доклад на тема: SEED GERMINATION, GROWTH AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BETONICA BULGARICA DEG. ET NEIC. CULTIVATED UNDER DIFFERENT CONDITIONS

 

 Научни публикации, в които са представени данни за целевите видове от Дейност 8 и необходимите мерки и препоръки за запазване на техните популации на територията на Природен парк «Сините камъни».

 

1. Grozeva, N., Dohchev, D., Gerdzhikova, M., Tsutsov, K., Todorova, M., Panayotova, G., Getova, N. 2014. New data for protected plants of Sinite kamani Natural park Sliven. Trakia Journal of Sciences, 1: 13-20.

http://tru.uni-sz.bg/tsj/N%201,%20Vol.12,%202014/N.Grozeva.pdf (20.10.2014)

 

2. Grozeva, N., Todorova M., Gerdzhikova M., Panayotova G., Getova N.,

Dohchev, D. 2014. New data for Bulgarian endemic Betonica bulgarica Deg. et Neiĉ. of SiniteKamaniNaturalParkSliven. J. BioSci. Biotech. 2014, SE/ONLINE: 205-210

http://www.jbb.uni-plovdiv.bg/documents/27807/728057/SE-2014-205-210.pdf (20.10.2014)

 

10815788_1596008723960707_923370653_n

10836610_1596008720627374_233835151_n

 

10461913_1596008703960709_68530154_n