Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

О Б Я В Л Е Н И Е

О  Б  Я  В  Л Е Н И Е

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл.198, ал.3 от Закона за горите и чл. 31 ал. 2 от Наредба №1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РД – 07 – 15/ 26.06.2015 г. на Директора на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: старши специалист – горски инспектор

2 /две/ щатни бройка в Дирекция Природен Парк „Сините камъни“

 

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

•        Висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, минимална образователна степен- бакалавър, специалност от професионално направление „Горско стопанство”  и трудов стаж по специалността не по – малко от 1 /една/ година или средно лесовъдско образование и трудов стаж по специалността не по-малко от 3 /три/ години;

•          Да отговаря на условията съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./

 

3. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие

2. Копия от документи за образователно- квалификационна степен, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ, че дипломата се  признава в България, ако е издаден от учебно заведения извън РБ;

3. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит- трудова книжка, служебна книжка, документ в превод на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина ( в случай, че кандидатът има подобен професионален опит);

4. Автобиография европейски формат- CV / подписана на всяка страница /;

5. свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

6. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

7. медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:

а) не страда от психически разстройства;

б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;

8. документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:

а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;

б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;

9. копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;

10. копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;

11. медицинско свидетелство;

12. Документ от РУ на МВР по местоживееене, че през последните три години лицето не е настанявано два или повече пъти в заведение за отрезвяване по чл.78, ал.1 от Закона за МВР;

 

Забележка: За участие в конкурс се допуска и лице, което не е получило документа по  т.6 и т. 12, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му;

4. Размер на основната заплата, определена за  длъжността е от 380.00 лева до 600.00 лева  при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация / приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г./.

5. Начин на провеждане на конкурса:

•         Tест и  интервю за професионална компетентност.

•     В теста се включват задължително въпроси от ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

•          В интервюто се включват въпроси за определяне на общи и специални умения и компетентности, като: професионален опит, ползване на нормативна уредба, комуникативност, способност да организира изпълнението на възложените му задачи, да работи ефективно в екип и др.         

6.  Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите от гл. специалист  ”Човешки ресурси” при ДПП „Сините камъни“.

Лице за контакти –  гл. специалист ”Човешки ресурси” –  Мирослава Грунова, тел. 044/624632

7.  Документите следва да  бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/  в 31 /тридесет и един/  дневен срок след публикуване на обявата за провеждане на конкурса.  При подаване на документите се представя копие от документ за самоличност.

8. Документите се подават в деловодството на ДПП „Сините камъни“ – Сливен, бул. “Цар Симеон” № 1Б в срок до 03.08.2015 год. всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа.

Съобщенията във връзка с конкурса да се обявяват в Информационно – посетителския център на ДПП «Сините камъни» – табло за обяви и съобщения, както и в сайта на ДПП «Сините камъни».

 

0 Коментара

Остави отговор