Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Дейности

Дейности, заложени в проекта

Дейност 1. Управление и изпълнение на проекта.

Дейност 2. Спиране деградацията на пасища  и първоначалното им привеждане в благоприятно екологично състояние.

Дейност 3. Прилагане на схема за изпасване на целеви пасища.

Дейност 4.  Реколонизация на лалугера в избрани целеви територии.

Дейност 5.  Подпомагане популациите на грабливи птици и снижаване на риска за реколонизираните лалугери от тях.

Дейност 6. Изграждане на 2 броя летни къшли в местностите Локвата и Каракютюк.

Дейност 7. Създаване на информационен център на Дирекцията на Природен парк “Сините камъни” в местността Карандила.

Дейност 8.  Изграждане на съоръжения за наблюдение на лалугеровите колонии.

Дейност 9.  Информационни и публични дейности по проекта.

Дейност 10.  Одит.

Заключителна пресконференция

 

На 31 юли 2012 г. от 11:00 часа в Пресклуб Сливен ще се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключването на дейностите по проект “Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане благоприятния консервационен статус на прироритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в Природен парк “Сините камъни”.

Дейности през м. май 2012 г.

Дейност 2 – стартира окосяването и във втората целева територия в м. Локвата. Продължава косенето на целевата територия в м. Каракютюк.з

Дейност 3 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 4 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 5 – с оглед предстоящото пускане на лалугери се извършва по-интензивно подхранване на грабливите птици.

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – предстои оборудването и откриването на Информационно-посетителския център.

Дейност 8 – приключила.

Дейност 9 – изнесени са беседи за дейностите по проекта пред ученици от 3 сливенски училища.

Дейности през м. април 2012 г.

Дейност 2 – Стартира косенето на целевата територия в м. Каракютюк

.Дейност 3 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 4 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 5 – продължава подхранването и наблюдението на грабливите птици.

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – предстои оборудването и откриването на Информационно-посетителския център.

Дейност 8 – приключила.

Дейност 9 – изнесени са беседи и презентации, представящи проекта, пред ученици от 5 сливенски училища.

Дейности през м. март 2012 г.

Дейност 2 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 3 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 4 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 5 – продължава подхранването и наблюдението на грабливите птици.

Дейност 6 – дейността е приключила.

Дейност 7 – предстои откриването на изградения Информационно-посетителски център.

Дейност 8 – дейността е приключила.

Дейности през м. февруари 2012 г.

Дейност 2 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 3 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 4 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 5 – продължава подхранването и наблюдението на грабливите птици.

Дейност 6 – дейността е приключила.

Дейност 7 – през пролетта предстои оборудването и откриването на изградения Информационно-посетителски център.

Дейност 8 – дейността е приключила.

Дейности през м. януари 2012 г.

Дейност 2 – приключила за тази година.

Дейност 3 – дейността не е стартирала за тази година.

Дейност 4 – дейността не е стартирала за за тази година.

Дейност 5 – продължава подхранването и наблюдението на грабливите птици

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – дпредстои оборудването и откриването на изградения Информационно-посетителски център.Дейност 8 – приключила.

Дейност 9 – предстои издаване на рекламно-информационни материали по проекта.

Дейност 10 – Представен бе отчет за проведения одит на извършените до този момент дейности по проекта.

Дейности през м. декември 2011 г.

Дейност 2 – приключила за тази година.

Дейност 3 – приключила за тази година.

Дейност 4 – приключила за тази година.

Дейност 5 – продължава подхранването и наблюдението на грабливите птици

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – приключила за тази година.

Дейност 8 – приключила.

Дейност 9 – предстои издаване на рекламно-информационни материали по проекта.

Дейност 10 – стартира изпълнението на дейността по одита през м. ноември.

Дейности през м. ноември 2011 г.

ейност 2 – на 16 ноември приключи косенето в целеви район в местност Каракютюк.

Дейност 3 – приключила за тази година.

Дейност 4 – приключила за тази година.

Дейност 5 – продължава подхранването и наблюдението на грабливите птици

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – приключила за тази година.

Дейност 8 – приключила.

Дейност 9 – предстои издаване на рекламно-информационни материали по проекта.

Дейност 10 – стартира изпълнението на дейността по одита с подписване на договор с одитор.

Дейности през м. октомври 2011 г.

Дейност 2 – Продължава косенето на целевите територии, съгласно предварително одобрения времеви график.

Дейност 3 – за тази година приключи пашуването на овцете в целевите територии.

Дейност 4 – приключи улавянето на лалугери за тази година.

Дейност 5 – Подхранването и наблюдението на грабливите птици продължават.

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – Приключи строежът на Информационно-Посетителски център на парка в местността Карандила. През следващата година предстои неговото обзавеждане и откриване.

Дейност 8 – приключила

Дейности през м. септември 2011 г.

По дейност 2 – Продължава косенето и почистването от храсти в целевите територии.

По дейност 3 – продъжава и пашуването на овцете.

По дейност 4 приключиха активните мероприятия, тъй като предстои зимния сън на лалугерите.

По дейност 5 – продължава системното подхранване на грабливите птици.

Дейност 6 – приключила.

По дейност 7 – извършват се последни довършителни дейности по строежа на Информационно-Посетителския център на парка в местността Карандила.

Дейност 8 – приключила.

Дейности през м. август 2011 г.

Дейност 2 – Косенето в целевите територии продължава.

Дейност 3 Продължава пашуването на овцете.

Дейност 4 – Продължава улавянето на лалугери и пускането им в новите територии.

Дейност 5 Системно се подхранват грабливите птици с цел снижаване натиска върху новозаселените лалугери.

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – Извършват се довършителни работи по строежа на Информационно-посетителския център на парка в местността Карандила.

Дейност 8 – приключила.

Дейност 9 Подготвят се информационни материали за дейностите по проекта.

Дейности през м. юли 2011 г.

Дейност 2 – продължава почистването на целевите територии от храсти и косенето на тревата.

По дейност 3 – продължава пашата на овцете в целевите територии.

По дейност 4 – продължава реколонизацията на лалугери в двете целеви територии.

Дейност 5 – продължава и системното подхранване на хищните птици на площадката за подхранване.

ДЕйност 6 – приключила.

Дейност 7 – продължава строителството на Информацинно-посетителски център на парка в местността Карандила.

Дейност 8 – приключила.

Дейност 9 – подготвят се материали за изработката на ДВД-диск и информационни материали по проекта

Дейности през м. юни 2011 г.

По дейност 2 – сключен е договор за почистване и косене и започна косенето на целевите територии.

По дейност 3 – Започна пашата на овце в целевите територии съгласно времевия график на проекта.

Дейност 4 – Започнаха дейностите по реколонизация на лалугерите. ЗА този полеви сезон е предвидено заселването на общо 240 броя лалугери – основно стадо – в двете целеви територии.

По дейност 5 – активно се подхранват хищните птици на площадката за подхранване с цел намаляване натиска върху новозаселените лалугери.

Дейност 6 – приключила.

Дейност 7 – Продължава строителството на Информационно-посетителски център на парка в местността Карандила.

Дейност 8 – приключила.

Дейности през м. май 2011 г.

По дейност 2 предстои началото на активния сезон и мероприятията по почистване на терена.

По дейност 4 – реколонизания на лалугера, бе извършено проучване колко от лалугерите, разселени през изминалата година са оцелели и бе начертан план за действие през новия активен сезон. Предстои улавянето да стартира през м. юни.

По дейност 5 – изграждане на Информационно-посетителски център на ДПП “Сините камъни” в местността Карандила – строителството продължава по график, като се спазват предварително заложените срокове.

Дейности през м. април 2011 г.

По дейност 5 продължава системното подхранване и наблюдение на грабливите птици.

По дейност 7 продължава изграждането на Информационно-посетителски център на ДПП “Сините камъни” в местността Карандила.

Дейности през м. март 2011 г.

Продължава системното подхранване на грабливите птици по дейност 5.

По дейност 7 – Изграждане на Информационен посетителски център на парка в местността Карандила, започнаха дейностите по строежа.

Дейности през м. февруари 2011 г.

През зимните месеци активни теренни дейности не се провеждат. Продължава регулярното подхранване на грабливите птици по дейност 5.

Дейности през м. януари 2011 г.

През този месец продължава регулярното подхранване на грабливите птици – част от мерките по дейност 5.

По дейност 7 – Изграждане на Информационен посетителски център на парка в местността Карандила, беше сключен договор с изпълнителя – “Стелит – К. Кръстев” ЕТ, след проведена процедура за избор чрез 3 оферти, съгласно НВМОП.

Дейности през м. декември 2010 г.

През зимния сезон активните теренни дейности са спрени. Продължават мероприятията по дейност 5 – регулярно подхранване на грабливите птици. През този месец беше проведен и конкурс за избор на изпълнител по дейност 7 – Изграждане на информационен посетителски център на парка в местността Карандила. Процедурата беше за подбор чрез 3 оферти, съгласно НВМОП.

Дейности през м. ноември 2010 г.

По дейност 1 – Управление на пректа – проведена е традиционната среща на ръководния екип; обсъдени са проблемите и предстоящите дейности.

По дейност 2 – Спиране деградацията на пасища – Почистването в целевите територии приключи с края на вегетационния период за растителността.

По дейност 3 – Пашуването в целевите територии за тази година приключи и стадата се прибраха по местата си за зимуване.

По дейност 4 – Реколонизация на лалугерите – За тази година всички дейности по реколонизацията са приключени, лалугерите вече са в период на хибернация (зимен сън).

По дейност 5 – Подпомагане популациите на грабливи птици – продължава изкуственото подранване на грабливите птици и мониторинга им край площадката за подхранване в местността Каракютюк.

По дейност 7 – Изграждане на информационен център на ДПП “Сините камъни” в местността Карандила – получени са документите от Изпълнителна агенция по горите; подготвят се документи за конкурс за избор на изпълнител на строителните дейности, съгласно НВМОП, чрез набиране на 3 оферти.

По дейност 8 – Изграждане на съоръжения за наблюдени на лалугеровите колонии – изградени са двете наблюдателници в местностите Локвата и Каракютюк.

По дейност 9 – Информация и публичност – информация за движението на дейностите по проекта се публикува на електронния сайт на ДПП “Сините камъни”; периодично се осведомяват представители на местните и национални медии.

Дейности през м. октомври 2010 г.

По дейност 1 – Управление на пректа – проведена е традиционната среща на ръководния екип; обсъдени са проблемите и предстоящите дейности.

По дейност 2 – Спиране деградацията на пасища – почистването в местността Каракютюк приключи за тази година; довършва се почистването от папрат, храсти и шипки и в местността Локвата.

По дейност 3 – Прилагане на схема за изпасване на целеви пасища – двете стада приключиха пашуването в целевите територии за тази година и се прибраха по местата си за зимуване.

По дейност 4 – Реколонизация на лалугерите – за тази година всички дейности по реколонизацията са приключени, лалугерите вече са в период на хибернация (зимен сън).

По дейност 5 – Подпомагане популациите на грабливи птици – продължава изкуственото подранване на грабливите птици и мониторинга им край площадката за подхранване в местността Каракютюк.

По дейност 7 – Изграждане на информационен център на ДПП “Сините камъни” в местността Карандила – получени са документите от Изпълнителна агенция по горите; подготвят се документи за конкурс за избор на изпълнител на строителните дейности, съгласно НВМОП, чрез набиране на 3 оферти.

По дейност 8 – Изграждане на съоръжения за наблюдени на лалугеровите колонии – изградени са двете наблюдателници в местностите Локвата и Каракютюк.

По дейност 9 – Информация и публичност – информация за движението на дейностите по проекта се публикува на електронния сайт на ДПП “Сините камъни”; периодично се осведомяват представители на местните и национални медии.

Дейности през м. септември 2010 г.

По дейност 1 – Управление на проекта – бе проведена традиционната среща на ръководния екип за преглед наизвършеното до момента и набелязване на предстоящите задачи.

По дейност 2 – Спиране деградацията на пасища – бе сключен договор за механично почистване на пасището в местността Локвата (с площ от 39,9 хектара) с двама специализирани работници за срок от два месеца.

По дейност 3 – Прилагане на схема за изпасване на целеви пасища – продължава пашата двете стада овце в местностите Каракютюк и Локвата, като овцете ползват изградените кошари за нощуване.

По дейност 4 – Реколонизация на лалугера в избраните целеви територии – за тази година реколонизацията приключи; периодично се извършва подхранване с жито около дупките на лалугерите в целевите територии.

По дейност 5 – Подхранване на грабливите птици и снижаване риска за реколонизираните лалугери от тях – продължава системното подхранване на грабливите птици с кланични отпадъци.

По дейност 6 – Изграждане на летни къшли в местностите Локвата и Каракютюк – дейностите по изграждането на къшлите вече са приключени, в момента къшлите се ползват от стадата, поддържащи пасищата в оптимално състояние.

По дейност 7 – Изграждане на информационен център на ДПП “Сините камъни” в местността Карандила – очаква се разрешение от Изпълнителната агенция по горите за съгласуване на строителството.

По дейност 8 – Изграждане на съоръжения за наблюдение на лалугеровите колонии – избрани са точните места за изграждане на наблюдателниците; подготвят се документи за избор на строителна фирма, която да осъществи дейността, на базата на НВМОП.

По дейност 9 – Информация и публичност – информация за дейностите по проекта се подава периодично до средствата за масово осведомяване и на сайта на парка.йност

Дейности през м. август 2010 г.

По дейност 1 е проведена традиционната среща на ръководния екип на проекта.

По дейност 2 – Спиране деградацията на пасища – почистването на пасищата се изпълнява според заложените в договора срокове, като се спазват изискванията за извършване на механично премахване на папрати, шипки и храсти. Оставят се единично разпръснати храсти (до 5 % от площта), които да се използват от лалугерите като укритие при първоначалното им освобождаване.

По дейност 3 – Прилагане на схема за изпасване на целеви пасища – в двете целеви територии – Локвата и Каракютюк – се настаниха стада от по 200 овце, които ще пашуват в предоставените им площи до края на есента.

По дейност 4 – Реколонизация на лалугера – за тази година реколонизацията приключи; периодично се извършва подхранване с жито около дупките на лалугерите.

По дейност 5 – Подпомагане популациите на грабливи птици – периодично се извършва подхранване с кланични отпадъци и мониторинг на площадката за подхранване.

По дейност 6 – Изграждане на летни къшли в местностите Локвата и Каракютюк – къшлите вече са изградени и се ползват от овцете, пашуващи в целевите територии.

По дейност 7 – Създаване на информационен център на ДПП “Сините камъни” в местността Карандила – очаква се от Изпълнителна агенция по горите разрешение за съгласуване на строителството.

По дейност 9 – Информация и публичност – периодично се подава информация за текущите дейности по проекта в местните и национални медии.

Дейности през м. юли 2010 г.

По дейност 1 бе проведена традиционната среща на екипа на проекта с обсъждане предстоящите действия.

По дейност 2 продължава ръчното косене и отстраняване на храстовата растителност на пасищата в местностите Каракютюк и Локвата.

По дейност 4 са уловени и пуснати в целевите територии 108 лалугера.

По дейност 5 се извършва изкуствено подхранване на хищните птици.

По дейност 7 се подготвя документацията за построяване на информационен център в местността Карандила.

Дейности през м. юни 2010 г.

По дейност 1 бе проведена традиционната среща на ръководния екип на проекта с обсъждане на предстоящите мероприятия.

По дейност 2 бе извършено ръчно косене и отстраняване на храстовата растителност в целевите територии – пасищата в местностите Локвата и Каракютюк.

По дейност 4 бяха започнати дейностите по реколонизацията на лалугерите – набелязани основните места за улавяне, направени дупки за животните на новите места в целевите територии.

По дейност 6 бяха изградени летните къшли в местностите Каракютюк и Локвата.

Дейности през м. май 2010 г.

По дейност 1 бе проведена традиционната работна среща на ръководния екип на проекта.

По дейност 2 бригадата по почистването на пасищата обходи целевите райони, като на терена се коментираха възникнали въпроси за извършване на почистването.

По дейност 3 овчарите изчакват да бъдат отбити агнетата и едва тогава да качат стадата до целевите пасища. Пашуването ще се извърши по график за предвидения период.

По дейност 4 се договарят с доставчика подробности относно изработката на живоловните капани, индивидуалните кутии и контейнера за транспортиране на уловените лалугери.
По дейност 6 бе сключен договор за строителство №ОПОС – 4 / 14.05.2010 г. с ЕТ”Стелит – Кръстю Кръстев” за изграждане на 2 бр. летни кашли за краткосрочно пребиваване в местностите Локвата и Каракютюк след провеждане на процедура, съгласно НВМОП.

Дейности през м. април 2010 г.

По дейност 1 проведена работна среща на ръководния екип за анализиране на проблемите и набелязване на предстоящите задачи.

По дейност 2 се подготвят хората, които ще извършват почистването на пасищата, като приоритетно това ще се извърши на местата, където ще бъдат построени кошарите за овцете и местата, на които ще се пускат лалугерите.

По дейност 3 беше сключен договор за доставка № 3 / 21.04.2010 г. със “СИВЕТ – ИВЕЛИНА ИРИНКОВА” ЕТ за доставката на система за контрол на достъп (електропастир).

По дейност 4 беше сключен договор за доставка № ОПОС – 2 / 14.04.2010 г. с “ПРОФАЙЛД” ООД за доставка на фотоапарат, бинокли и зрителна тръба.

По дейност 6 бяха изпратени покани, съгласно НВМОП, за участие в конкурса по построяване на летните кашли.

По дейност 7 бяха взети скици от Агенцията по кадастъра, изготвени бяха документи от Общинска служба “Земеделие” и се представиха за издаване на данъчна оценка.

Дейности през м. март 2010 г.

По дейност 1 е проведена среща на ръководния екип, на която са обсъдени въпроси, касаещи изпълнението на мероприятията и разходите по бюджета на проекта, приключването на първото тримесечие и планувани задачите и дейностите за второто тримесечие.

По дейност 2 бе проведена среща с хората, които ще извършват почистването на пасищата с цел запознаването им с особеностите на терена и предстоящите мероприятия по окосяването и механичното премахване на папрати, шипки и храсти.

По дейност 3 пастирите, които ще участват в прилагане на схемата по изпасване на целевите пасища, подготвят документи, с които да получат субсидии по линия на Наредба № 214 за агроекологичните плащания.

По дейност 4 на терена бяха обходени местата, където ще се извършва реколонизацията на лалугерите и бяха отбелязани дупките, от които вече има излезли лалугери и определени местата за тяхната реколонизация.

По дейност 5 е сключена договорка с ферма, от която ще се вземат кланични отпадъци за изкуственото подхранване на грабливите птици. Предстои закупуването на необходимото ремарке и автомобил, за да започне изпълнението на дейността.

По дейност 6 се изготвят документите за участие в конкурса за спечелване на изпълнението по построяване на летните къшли.

По дейност 7 работният проект за Информационен център на Природен парк “Сините камъни”в местността Карандила е внесен в Община Сливен за одобрение и издаване на съответното разрешение за извършване на процедура за изграждане.

По дейност 8 се подготвят тръжните документи за стартиране на процедурата по спечелването на изграждането на съоръженията за наблюдение на лалугеровите колонии.

Сключен е граждански договор № ОПОС – 1 / 19.03.2010 г. с Д. Маринов за координатор по проекта след провеждане на процедура съгласно НВМОП.

Дейности през м. февруару 2010 г.

По дейност 1 бе проведена работна среща на екипа, ръководещ проекта – анализираха се срещнатите трудности, определи се напредъкът и се планираха предстоящите дейности.

По дейност 3 се подготвя сключването на договор със собственика на овце , който ще бъде стимулиран да извърши дейността по прилагането на схемата за изпасване , като паркът ще му предостави пасища за ползване и той ще може да получи субсидии по линия на Наредба № 214 от агроекологичните плащания за дейности в НАТУРА 2000 места.

По дейност 6 се подготвя сключването на договор за изграждането на летните къшли в местностите Локвата и Каракютюк.

По дейност 7 се разработва работен проект за създаване на Информационен център на Природен парк “Сините камъни” в местността Карандила.

Дейности през м. януари 2010 г.

По дейност 1 се проведе работна среща на екипа, ръководещ проекта и се обсъдиха възможностите при възникването на проблеми при изпълнението на отделните дейности във времето.

По дейност 7 са внесени в Община Сливен документите за направа на Информационен център на Природен парк “Синет камъни” в местността Карандила.

Дейности през м. декември 2009 г.

По дейност 2 бяха доставени моторен трион и храсторез, с които ще бъдат премахнати механично папрати, шипки и храсти в определените целеви територии за обособяването им в пасища, и привеждането им в благоприятно екологично състояние.

Дейности през м. ноември 2009 г.

По дейност 4 бе доставен моторен свредел, с който ще бъдат направени дупките за лалугерите при извършването на реколонизацията в избраните целеви територии според международно утвърдената методика.

Сключен бе договор № ОПОС – 13 / 04.11.2009 г. със Сдружение с нестопанска цел Зелени Балкани – Стара Загора за извършване на реколонизация на лалугера в избрани целеви територии.

Дейности през м. октомври 2009 г.

По дейност 1 се проведе работна среща за анализиране на възникналите трудности, определяне напредъка на проекта и планиране на предстоящите дейности.

По дейност 8 – като се взеха предвид находищата на лалугеровите колонии и местообитанията на предполагаемите територии, се определи мястото за изграждане на съоръжението за наблюдение в местността Каракютюк.

Дейности през м. септември 2009 г.

По дейност 4 бяха отворени офертите на участниците в процедурата по НВМОП за реколонизация на лалугерите.

По дейност 7 бе извършена на терена площна нивелация във връзка със създаването на Информационен център на Природен парк “Сините камъни” в местността Карандила.

По дейност 9 бе проведена встъпителна пресконференция за запознаване с проекта на представители на местни и национални медии.

Дейности през м. август 2009 г.

По дейност № 2 е сключен договор за доставка на инструменти № ОПОС – 9 / 18.08.2009 г. с ЕТ “МАНО – М. Манчев”.

По дейност № 4 са подготвени и изпратени са покани за участие в процедура чрез събиране на не по-малко от 3 оферти по НВМОП за реколонизацията на лалугерите.

По дейност № 6 са определени местата за изграждане на 2 бр. летни къшли в местността Локвата и Каракютюк.

Сключен е граждански договор № ОПОС – 10 / 18.08.2009 г. за оказване на юридическа помощ с Т. Иванова.

Проведена пресконференция

На 3 септември 2009 година в залата на Пресклуб Сливен Дирекцията на Природен парк "Сините камъни" проведе встъпителна пресконференция за представянето на проекта, одобрен по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". На участниците в пресконференцията бе предоставена следната информация:

Проект:Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане на благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в Природен парк "Сините камъни".

Цел на проекта: Възстановяване популацията на лалугера, като предпоставка за поддържане благоприятния консервационен статус на целеви за НАТУРА 2000 тревни хабитати и като основна хранителна база за едри грабливи птици в Природен парк «Сините камъни».

 

Основни проблеми: Драстично намаляване на пасищното животновъдство;

 • Деградация на пасища и ливади;
 • Намаляване популациите на лалугера и пълното му изчезване от някои територии;
 • Намаляване популациите на грабливите птици и пълното изчезване на някои от тях.

 

Дейности по проекта:

 • Спиране деградацията на пасища и първоначалното им привеждане в благоприятно екологично състояние;
 • Реколонизация на лалугера в избрани целеви територии;
 • Подпомагане популациите на грабливи птици и снижаване на риска за реколонизираните лалугери от тях;
 • Изграждане на летни къшли в местностите Локвата и Каракютюк;
 • Създаване на информационен център на Дирекцията на Природния парк в местността Карандила;
 • Изграждане на съоръжения за наблюдение на лалугеровите колонии
 • Целеви групи:
  • Европейски лалугер (Spermophilus citellus):

Природозащитен статус: (IUCN) с категория – уязвим (V1a); Директива 92/43/ЕЕС – приложение ІІ и ІV; Бернска конвенция – Приложение 2; ЗБР – Приложение 2.

Разпространение: в Югоизточна Европа. България се намира в южната част на ареала на вида, среща се докъм 2500 м надм.в. В долината на Тунджа и равнинните части на Сливенския предбалкан са останали сравнително жизнени и многобройни популации. На територията на парка по високите пасища все още се срещат единични разпръснати малки колонии, които са изолирани една от друга и от популацията в равнината, и са обречени на изчезване.

  • Птици : царски орел, скален орел, ловен сокол, египетски лешояд, белоглав лешояд.

Природозащитен статус: Червен списък на застрашените видове (IUCN Red list) категории Уязвим (Vulnerable VU), Застрашен (Еndangered EN);  Директивата за птиците на ЕС – Приложение I; Червена книга на България – категория Застрашен; Закон за биоразнообразието (Приложение 2 и 3); CITES, BERN, BONN

  • Защитени по НАТУРА 2000 хабитати: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик; Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините Приложение1 на Директива 92/43/EEC.

 

Очаквани резултати:

  • Възстановени и устойчиво поддържани 230 хектара целеви за НАТУРА 2000 хабитати.
  • Реколонизирани две жизнени колонии на лалугер.
  • Възстановени популации на целеви за НАТУРА 2000 хищни птици.
  • Изградена инфраструктура в парка: информационен център, летни къшли за овце,наблюдателни кули.
  • Повишен обществен интерес и ангажираност в опазването на целевите видове.

 

Продължителност на проекта: 36 месеца.

Стойност на проекта: 470 400 лв.

Начало на проекта: м. Юли 2009 година.

Край на проекта: м. Юли 2012 година.