Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Оперативна програма Околна среда

Дирекцията на природен парк „Сините камъни” стартира изпълнението на проект „Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в Природен парк Сините камъни” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът се отнася към Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България. Това стана възможно, след като бе одобрено проекто-предложението на Дирекцията, и разбира се, след подписването на договора на 31.07.2009 г.

Проектът цели възстановяване (реколонизиране) популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus), като предпоставка за поддържане благоприятния консервационен статус на целеви за НАТУРА 2000 тревни хабитати и като основна хранителна база за едри грабливи птици в ПП “Сините камъни”. В тази връзка основните дейности са:- Спиране деградацията на пасища и първоначалното им привеждане в благоприятно екологично състояние;- Прилагане на схема за изпасване на целеви пасища;- Реколонизация на лалугера в избрани целеви територии;- Подпомагане популациите на грабливи птици и снижаване на риска за реколонизираните лалугери от тях;- Изграждане на 2 бр. летни кашли в местностите „Локвата” и „Каракютюк”;- Създаване на информационен център на ДПП в местността „Карандила”;- Изграждане на съоръжения за наблюдение на лалугеровите колонии.

Лалугерът е може би най-пострадалият обитател на пасищата и ливадите в резултат на тяхната деградация. Лалугерът е степен вид, който не може да живее във високата трева и затова местата, където са разположени неговите колонии, трябва редовно да се изпасват, утъпкват от преминаващи домашни животни или да се окосяват. Има и редица други фактори довели до намаляването на лалугера като цяло – смяна в типа земеделие (интезификация, създаване на монокултури), директно преследване (като вредител по земеделските култури).Освен че сам по себе си е рядък вид, намаляването на лалугера е довело до изчезването на редица грабливи птици, за които той е основна храна.До момента, в който реколонизираните лалугери успеят да се адаптират към новите условия на средата, те ще са лесна плячка на хищните птици и затова дейностите, насочени към хищните птици в този проект, са с приоритет главно към предпазването на лалугера от тях. Основната причина за възникването на тези проблеми е човешката дейност. И затова една част от дейностите по проекта предвиждат предприемането на информационни и образователни мерки а въвличането на обществеността в проблематиката и гарантиране устойчивостта на резултатите от проекта.

Продължителността на проекта е 36 месеца.

За повече информация:
инж. Ирина Петрова
тел: 044 / 62 46 32