Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Обява на конкурс за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Сините камъни”

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание Заповед № РД-07-3/29.02.2024 г. на директора на Дирекция на природен парк „Сините камъни” град Сливен, обявява конкурс за длъжността:
Старши счетоводител бюджет- счетоводство и контрол в ДПП „Сините камъни” – 1 щатна бройка.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- Образователна степен: минимално образование средно, счетоводство и контрол; Професионален опит: две години стаж в бюджетна организация;
2. Начин за провеждане на конкурса:
• Решаване на тест и интервю
• Тестът включва въпроси, свързани с професионалната област на длъжността и устройството и функционирането на администрацията .
• Интервюто включва въпросите, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.
3. Необходими документи, място и срок за подаването им:
3.1. Необходими документи:
• Заявление за участие по образец;
• Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема
юеделена длъжност; » Автобиография европейски формат – СУ ;
а Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
о Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит -трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит), както и други документи, предоставящи информация, че кандидатът отговаря на предвидените в длъжностната характеристика функционални задължения за изпълнение на длъжността.
3.2. Място и срок за подаване на документите:
Стая счетоводство на втория етаж на ПТЦ „Сините камъни” на ДПП „Сините камъни”, находяща се гр. Сливен, бул. „Цар Симеон”1Б, в 10 /десет/дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в сайта на парковата дирекция 1п1ф://с1ррзк.огд/ и сайта на Ийр://1ад.Ьд//. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Заявителят представя документ за самоличност, който му се връща веднага и заверено копие от пълномощното, ако е в качеството си на пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на ДПП „Сините камъни” Сливен фр51П11:е_катап1@аЬу.Ьд, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Лице за контакт: Милена Михова – главен специалист ЧР в ДПП „Сините камъни” Сливен 4.0бщодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Информационното табло в сградата на ДПП „Сините камъни” Сливен, бул.„Цар Симеон” № 1Б и интернет страницата на ДПП „Сините камъни” Сливенhttp://dppsk.org/ и интернет странизата на ИАГ в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса,

5. Кратко описание на длъжността:
Старши счетоводител счетоводство и контрол в бюджетната сфера.
6. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността:
Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността 933.00 /деветстотин тридесет и три / лв., като индивидуалният размер ще бъде определен с назначаването съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултат*! от проведената процедура.
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация могат да се получат в деловодството на ДПП „Сините камъни” Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Симеон’”! Б.
При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

ДОКУМЕНТИ: Обявление_конкурс_ст.счетоводител Примерна Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 РД07-3_29.02.2024

0 Коментара

Остави отговор