Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Конкурс за длъжността: Главен експерт „ Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност”

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”

гр. Сливен, бул. Цар Симеон 1 Б

тел./факс 044/66 29 61; 044/62 46 32

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция на природен парк „Сините камъни” град Сливен, на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДСл, чл. 14 и чл.15 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-07-10/09.03.2018 г. на Дирекция на природен парк „Сините камъни” гр. Сливен, обявява конкурс за  длъжността:

 

Главен експерт „ Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” в ДПП „Сините камъни” гр. Сливен – 1 щатна бройка;

 

1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на

длъжността:

  • Образователна степен: придобито висше образование по биология или екология, минимална образователно – квалификазионна степен „бакалавър”, с не по-малко от 2 /две/ години опит в профисионалната област;

 

2. Начин за провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест и  интервю
  • Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с

професионалната област на длъжността.

  • Интервюто включва въпросите, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

 

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи:

  • Заявление за участие по образец – Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за          провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).
  •  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер  на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
  •       Автобиография европейски формат – CV / подписана на всяка страница/.
  •       Копия от документи за образователно- квалификационна степен, документ в превод на български   език, заверен по съответния ред, удостоверяващ, че дипломата се признава в Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка,служебна книжка, документ в превод на български език,  удостоверяващ извършване на дейност в чужбина ( в случай, че кандидатът има подобен  професионален опит).

3.2.Място и срок за подаване на документите:

Стая счетоводство на ДПП „Сините камъни”- Сливен,  находяща се гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 1Б, в 14 /четиринадесет/ дни от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в национален или местен ежедневник и в регистъра по чл.61, ал.1 от  Закона за администрацията и на интернет страницата на ДПП „Сините камъни” –  http://dppsk.org/. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва на място, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник / с предоставено заверено копие от пълномощното/. При подаване на документите кандидатът  / представляващият го / представя документ за самоличност, който  се връща веднага.

 

Лице за контакт: Мариана Симеонова – гл.специалист касиер, деловодител, ЧР и PR в ДПП „Сините камъни” – Сливен

 

 

4.Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло в сградата на ДПП „Сините камъни” – Сливен, бул.„Цар Симеон” № 1 Б и в сроковете, цитирани в ЗДСл и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

 

5. Кратко описание на длъжността:

Да подпомага работата на директора и експертите от структурите на ИАГ и МОСВ в областта на съхраняване, опазване и поддържане на биологичното разнообразие, опазване и мониторинг на компонентите на околната среда в природен парк „Сините камъни“.  Провежда консервационни дейности за съхранение, опазване и поддържане на биоразнообразието на територията на парка. Планира, осигурява, координира и подпомага научните изследвания на флората, фауната и микотата. Планира и извършва периодични мониторингови изследвания за състоянието на природните екосистеми.

6. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността: 510,00лв. /петстотин и десет лева/.

Основният размер на заплатата за длъжността се определяя в зависимост от профисионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се получат от Мариана Симеонова – гл.специалист касиер, деловодител, ЧР и PR в ДПП „Сините камъни” – Сливен..

При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

 

 

 

0 Коментара

Остави отговор