Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Дирекция на природен парк „Сините камъни” организира провеждането на начална пресконференция във връзка с предстоящото изпълнение на проект: „Споделена визия за Натура 2000 на Природен парк „Сините камъни” – 2020 г.”

 

 

Untitled-2
На 30.11.2021 г. от 10:00 ч., в зала „Божур” , Природозащитен туристически център (административна сграда на ДПП „Сините камъни”), адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” 1Б,  ще се проведе пресконференция, във връзка с предстоящото изпълнение на проект: „Споделена визия за Натура 2000 на Природен парк „Сините камъни” – 2020 г.” № BG16M1OP002-3.031-0008-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”.

pp_centar-_sini-kamani.m

Проектът е насочен към популяризиране на мерки и дейности за съхранение на Мизийските букови гори (хабитат 91W0) и Източните гори от космат дъб (хабитат 91AA) дъб  на територията на област Сливен (ефектът на проектът е насочен към целите местообитания, а не към част от тях). За целта е предвидена регионална информационна кампания, включваща провеждането на три публични събития на територията на област Сливен.

Първото събитие е планирано на територията на гр. Сливен, в близост до долна лифтова станция, до природен парк „Сините камъни”, второто събитие е организирано в местността „Карандила”, сборен пункт на туристите посещаващи ПП “Сините камъни”. Третото събитие се провежда като обучение на терен, с насоченост към стопаните на хижи в парка.

Регионалната информационна кампания се реализира чрез разнообразни форми за информиране – информационни срещи, обучения на терен в зоните и др. За осъществяването им се използва широк спектър от комуникатори – медии, експерти, заинтересовани страни, медиатори. Те представят специфичните особености на защитените зони, на видовете и местообитанията на мизийските букови гори и източните гори от космат дъб в тях, като акцентират на подходи за въздействие и съхранение, които местното население може да прилага, без да нарушава нормалното им съществуване.

Проектът „Споделена визия за Натура 2000 на Природен парк „Сините камъни” – 2020 г.” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85% от общите допустими разходи. Общата му стойност е 71 400.00 лв., като 60 690.00 лв. са европейски средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите  10 710.00 лв. от държавния бюджет. Срокът за изпълнение е до 05.12.2022 г.

В рамките на пресконференцията ще бъдат представени екипът по проекта, дейностите по него и очакваните резултати.

 

0 Коментара

Остави отговор